Streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym

Pobierz

Forma załatwienia sprawy: Decyzja.. 2.4 Automatyka kolejowa (srk)1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym Raport o oddziaływaniu na środowisko do wniosku o zmianę Decyzji Środowiskowej Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań na odcinku granica województwa dolnośląskiego Poznań Warszawa, maj 2011 r.1.. 14.Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnychstreszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym; plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji", wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie;Streszczenie w języku niespecjalistycznym Raport o oddziaływaniu na środowisko do wniosku o zmianę Decyzji Środowiskowej Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań na odcinku granica województwa dolnośląskiego - Poznań Warszawa, maj 2011 r.Streszczenie w języku nietechnicznym Farma wiatrowa Grajewo .. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń .Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć: 1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną; 2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.. Budowa drogi krajowej nr S7 o parametrach trasy ekspresowej po nowym śladzie na odcinku RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO Załącznik Nr 7: Streszczenie w języku niespecjalistycznym Kierownik tematu: Zespół autorski: dr inŝ.Streszczenie (w języku niespecjalistycznym) Charakterystyczną, obserwowaną od kilkudziesięciu lat, cechą większości obszaru Polski, zwłaszcza jej pasa centralnego jest pogłębiający się deficyt wody w obiegu przyrodniczym.9.Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym..

Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Rozdział 1) Zamawiający:STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 1 Aktualizacja Luty 2010 r. .. Niniejszy raport stanowi załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji o środowi-skowych uwarunkowaniach 2.. Miejsce złożenia dokumentówstreszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym, zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku, informację o kategorii przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646),16. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osoba fizyczną, 17. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,w obrocie prawnym, np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym, zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku, Opłaty: 1..

10.Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, uznano za konieczne sporządzenie raportów Oceny Oddziaływania na Środowisko dla niniejszego projektu.Niniejsze Streszczenie w języku niespecjalistycznym stanowi element opracowania Raport od-działywania na środowisko dla inwestycji "Budowa drogi ekspresowej S7 Gdańsk-Warszawa-Chyżne (granica państwa) odcinek Kalsk - Miłomłyn", które ocenia ww przedsięwzięcie w zakresie oddziały-wania na ludzi i stan środowiska w jego otoczeniu.Streszczenie w języku niespecjalistycznym 2 Informacje o dokumencie Dokument: Morska farma wiatrowa Bałtyk Środkowy III Raport o oddziaływaniu na środowisko Tom VI.. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.. Kopia wypisu z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w .streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (np. odpis KRS lub wypis z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej) dowód uiszczenia opłaty skarbowej na konto Urzędu Miasta w Olsztynie nr: 63 , w wysokości 506,00 złstreszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym; do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w art. 102a ust..

Złożenie wniosku drogą elektroniczną: Tak, poprzez Platformę ePUAP.

1 pkt 5.streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym; dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, należnej na podstawie części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej - z dopiskiem " opłata skarbowa za wydanie decyzji - pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów ";Streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym 3.. 3 SŁOWNIK .. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie w języku niespecjalistycznym informacji dotyczących .. w promieniu 10 km od badanego terenu istnieją 3 stanowiska lęgowe ptaków objętychPrawo ochrony środowiska, z zastosowaniem klasyfikacji opadów zawartej w rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów.. ul.Wadowicka 8i, Kraków, tel./fax (12) , MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. Miasto Kobyłka W miejscu przebiegu projektowanej trasy na obszarze Kobyłki obowiązuje od 2004 r.streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym kopia wypisu z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną);Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć: 1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną; 2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym..

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Wersja: Ostateczna Autorzy: Zespół autorski został wskazany w oddzielnej części raportu (Tom I.

13.Zaświadczenie o niekaralności.. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia: - 2011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,Prawo ochrony środowiska, streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym, operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust.. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust.. 3) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,Streszczenie w języku niespecjalistycznym Zadanie I - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku I węzeł "Marki" (bez węzła) - węzeł "Kobyłka" - odcinek B od węzła "Drewnica" do węzła "Kobyłka" km 0+521,66 - km 6+450,26 8 2.3.. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym, ocenę stanu technicznego instalacji, bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, wraz ze schematem technologicznym instalacji, dowód wpłaty opłaty skarbowej (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo do wystąpienia w Twoim imieniu (jeżeli dotyczy).Streszczenie w języku niespecjalistycznym ma strukturę odpowiadającą wymaganiom dokonania oceny według polskiego prawa, jednak w sposób nie zawierający szczegółów technicznych i nie wykorzystujący nazewnictwa technicznego i specjalistycznego, przez co jest bardziej przystępne dla typowego odbiorcy.streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów i instalacji tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów operat przeciwpożarowy postanowienie o warunkach ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadówStreszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym 3.. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt