Izopropanol dragon karta charakterystyki

Pobierz

poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy: - KARTA CHARAKTERYSTYKI .Rozcieńczalnik Dragon Denatural bezbarwny 0,5 l. !. Porównaj Dodaj do porównania.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami .. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny, chemiczny; jako rozpuszczalnik 1.3.. Skutecznie zadbaj o otoczenie wokół Ciebie.. k. ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków tel.. Piany odporne na alkohol, mgła wodna, dwutlenek w ęgla, proszki ga śnicze.KARTA CHARAKTERYSTYKI Isopropyl Alcohol Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006, Załącznik II, zmienionym przez Rozporządzenie (UE) 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Nazwa produktu: .. 17,99 ZŁ / szt Cena jednostkowa: 35,98 zł / l. Ilość:Synonimy : alkohol izopropylowy, izopropanol, propan-2-ol, 2-hydroksypropan 1.2. k. .. Izopropanol 603-117-00- 67-63- 200-661-7 85-92 nr rejestracji: 01--XXXX .Rozpuszczalnik DENATURAL 0.5 l Bezbarwny DRAGON w atrakcyjnej cenie - Rozcieńczalniki, rozpuszczalniki w sklepach Leroy Merlin.. k. ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków ..

...Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Zadbaj o swoje otoczenie!. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Mały po Ŝar: gasi ć ga śnic ą proszkow ą w ęglanow ą lub śniegow ą (dwutlenek w ęgla).. k. .. Izopropanol 603-117-00- 67-63-01 200-661-7 0 - 10 nr rejestracji: 01--XXXX .KARTA Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami .. Cena chwilowo niedostępna.. Do koszyka.. Cena sugerowana.. W. Pileckiego 5 , .KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami .. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.. Finde Dragon!izopropanol ok 90%; Kolor - bezbarwny; Gęstość - 0,82 kg/L; Konsystencja - niskolepka ciecz; Temperatura zapłonu - +12*C .. Karta charakterystyki; Karta charakterystyki; Katalog produktów; Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.. Dodaj do listy.. Produkty Dragon takie jak Izopropanol, Denatural idealnie sprawdzą się podczas czyszczenia m.in. klamek, uchwytów, gałek, blatów, umywalek, klawiatór i myszy komputerowych, przycisków do wind .KARTA CHARAKTERYSTYKI ROZCIEŃCZALNIK AKRYLOWY - STANDARD Data wydania 29.03.2009 Data aktualizacji: 28.08.2015 Wersja PL: 5.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015 r. Strona 1 z 11 SEKCJA 1 .KARTA CHARAKTERYSTYKI ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Data sporządzenia: 2002-09-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 5 SEKCJA 1..

13.Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

2-Propanol (Izopropanol) CZDA, ODCZ.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 1.4 Numer telefonu alarmowego .. Izopropanol 603-117-00- 67-63- 200-661-7 45 - 60 nr rejestracji: 01--XXXX .. Denaturat skład: Etanol-alkohol etylowy 90-95% Przykład jasny zarówno forma dostępna dla człowieka jak i maszyny - jeszcze nie wiemy w jakiej postaci to podamy.. Substancja spełnia kryteria dlaWytwórnia Chemiczna DRAGON ul. Powstania Listopadowego 14 30-298 Kraków + + + .. izopropanol 900 -1200 Nazwa substancji Rozpuszczalność .. Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.. Odpowiednie środki ga śnicze.. Du Ŝy po Ŝar: pal ące si ę zbiorniki lub rozlewiska gasi ć pian ą lub mgłą wodn ą.. Sprawdź cenę oraz dostępność po wyborze sklepu.. Identyfikator produktu Nazwa produktu Isopropyl Alcohol Nazwa chemiczna PROPAN-2-OL Numer produktu MCC-BACFG, MCC-BACPPDragon Denatural skład: izopropanol-alkohol izopropylowy 90-92%.. Szczególne sposoby leczenia Leczenie objawowe.. Odśwież stronę.. W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland +48 12 625 75 00; Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11Izopropanol (stężony) LD 50 = 5045 mg/kg (doustnie, szczur) LC 50 > 5 mg/l (drogi oddechowe, szczur) LD 50 > 12800 mg/kg (na skórę, królik) działanie żrące / drażniące na skórę: Długotrwałe stosowanie może powodować wysuszenie skóry..

KARTA ...1.3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: Dragon Poland Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą Sp.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt