Cząstkowa ocena dorobku zawodowego nauczyciela wzór

Pobierz

W przypadku nauczyciela sta?ysty i nauczyciela kontraktowego dyrektor zapoznaje si?. ZA OKRES DOTYCHCZAS ODBYTEGO STAŻU · Imię i nazwisko nauczyciela: · Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu: NAUCZYCIEL RELIGII · Stopień awansu zawodowego: NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY · Okres i miejsce odbywania stażu: 01.09.2003 r. - 31.08.. Ukończyłam pierwszy rok stażu na nauczyciela minowanego i zmieniam miejsce pracy.. Napisałam sprawozdanie cząstkowe, złożyłam wniosek o ocenę cząstkową do poprzedniego dyrektora i wniosek o kontynuację stażu do nowego dyrektora.Nauczyciel realizujący staż na wyższy stopień awansu zawodowego z dniem 15 sierpnia 2018 r. zostanie przeniesiony służbowo do innej szkoły?. - Rolą opiekuna stażu jest nieustanne wspieranie nauczyciela kontraktowego, a następnie poświadczenie realizacji określonych zadań w formie propozycji oceny dorobku zawodowego, którą .13 września 2011 Awans zawodowy.. 9c ust.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela - w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym za okres stażu od 1 września 2007r.. Ostateczna wersja oceny pracy nauczyciela - na druku oceny (wzór w załączeniu do Rozp.).. Okres stażu: od 1 września 2008 r. do 31 maja 2011 r.Cele przyjęte do osiągnięcia w planie rozwoju zawodowego zrealizował(a) właściwie i prawidłowo udokumentował(a).. Katarzyna Berner..

Author.Częściowa ocena dorobku zawodowego .

Starającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 4.. Podpis oceniającego: .. W przypadku nauczyciela mianowanego, który ustawowo nie ma opiekuna sta?u, dyrektorOCENA DOROBKU ZAWODOWEGO 1.. 1 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) uprzejmie proszę o dokonanie oceny mojej pracy.Awans zawodowy nauczycieli podstawa prawna: art. 9a - 9g KN (Dz.U.. Pobierz.. Do podania dołączam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Pani mgr rzetelnie realizowała zadania ujęte w opracowanym planie rozwoju zawodowego.Karta oceny.. Wniosek o ustalenie oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego /Niezwłocznie po podjęciu przez dyrektora inicjatywy w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela bądź po wpłynięciu wniosku o dokonanie oceny pracy/ Miejscowość, data,………………….. Czy w takiej sytuacji konieczne jest ustalenie cząstkowej oceny dorobku zawodowego?. Działając na podstawie art. 9c ust.. Zarówno opiekun sta?u, jak i rada rodziców maj?. Rzetelnie realizowała zadania zawarte w jej planie rozwoju zawodowego, co skłania mnie do następujących stwierdzeń:nauczyciela w sprawozdaniu, u?atwia dyrektorowi opracowanie oceny dorobku zawodowego za okres sta?u.. W prezentacji zawarłam podstawowe przepisy związane z dokonaniem oceny dorobku, przykładowe pismo do rady rodziców oraz opinię rady o pracy nauczyciela.pozytywnej oceny dorobku zawodowego..

dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

0.0 / 5 (0 głosów) Komentarze: Nie ma jeszcze żadnego komentarza.. A może należy ustalić cząstkową ocenę pracy?Data ostatniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego.. ……………………………………….. (pieczęć szkoły)Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Ustawowy termin na złożenie wniosku wynosi 3 lata* od dnia otrzymania niniejszej oceny.. 5a, ust.. Zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu (18/18 godzin tygodniowo) 5.. Data rozpoczęcia stażu: Data zakończenia stażu: Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Katarzyna.ocena dorobku zawodowego nauczyciela opiekun stażu staż nauczycielski Powiązane porady i dokumenty Ocena dorobku zawodowego za staż zakończony w innej szkoleProszę o wzór oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela mianowanego sporządzonej przez dyrektora szkoły wraz z przykładowym uzasadnieniem W serwisie nadzórpedagogiczny.pl pojawił się zamowiony przez Państwa dokument:Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ma charakter opisowy i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: pozytywna, bądź negatywna.. UZASADNIENIE.. Płock.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr .. wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego..

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu.

na stanowisku nauczyciela języka polskiego, logopedy za okres stażu na stopień nauczyciela mianowanego odbytego w wymiarze 2 lat 9 miesięcy .. Z poważaniem.. Iwona Ziemianek.. 2005 r.Zwracam się z prośbą o wydanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. Ewentualne odwołanie nauczyciela kierowane do organu nadzoru pedagogicznego.. z projektem oceny opracowanym przez opiekuna sta?u i zasi?ga opinii rady rodziców.. stempel szkoły miejscowość, 22 sierpnia 2005 r. CZĘŚCIOWA .. joanna26102 / projekt, wzór oceny / ocena_dorobku-przykład.doc.. OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA ZA OKRES STAŻU · Imię i nazwisko nauczyciela: · Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu: NAUCZYCIEL RELIGIIArt.. Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) nauczyciel stażysta ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego staż trwa 9 miesięcy, na zakończenie stażu, opiekun sporządza projekt oceny dorobku zawodowego, ocenę dorobku zawodowego nauczyciela dyrektor sporządza po zapoznaniuPodpis opiekuna stażu - Najważniejsze jest, aby katecheta zrealizował zadania wymagane rozporządzeniem (może ich być jeszcze więcej).. Winna ona zgodnie z przepisami zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania..

Download: ocena_dorobku-przykład.doc.

W Z Ó R. (miejscowość, data) (pieczątka szkoły) Nr .. Pan(i).. (imię i nazwisko)ocena_dorobku-przykład.doc.. 5b ustawy z 26 stycznia 1982 r. - KartaArtykuł aktualny w stosunku do nauczycieli, którzy także po 1 września 2018 r. otrzymują ocenę dorobku zawodowego za okres stażu tj. nauczycieli, którzy zakończyli staż przed 1 września 2018 r. oraz nauczycieli stażystów, którzy w dniu 1 września 2018 r. są w trakcie realizacji stażu rozpoczętego z początkiem roku szkolnego 2017/2018.Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu Przedstawiam Państwu materiały, które można wykorzystać do napisania oceny Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu: nauczyciel (przedmiot) 3.. Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.Wzór 6.. Dodaj go jako pierwszy!OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA.. Oryginał dla nauczyciela, odpis do akt osobowych.. W treści oceny powinny znaleźć się również inne informacje, które będą mogły stanowić dla .Otrzymanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego umożliwi Pani/Panu złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.. 1, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy (art .Wniosek o dokonanie oceny pracy Na podstawie art. 6a ust.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczycielki stażystki ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego.. 9 KN: przekazanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny odwołania nauczyciela od oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. W okresie odbywania stażu Pani ……………….. prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfikę i potrzeby szkoły.. dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt