Interpretacja wskaźnika produktywności aktywów

Pobierz

rok bieżący.. Wskaźnik produktywności aktywów oblicza się dzieląc przychody ze sprzedaży przez aktywa ogółem.. PR = 7,05 KR = 6,39 Nastąpił spadek wskaźnika produktywności majątku trwałego, więc wykorzystanie majątku trwałego uległo pogorszeniu (o około 10%).. Było to spowodowane wzrostem majątku trwałego (o 6,33%) przy spadku przychodów (o 3,61%).Rentowność aktywów (ROA) Wskaźnik rentowności aktywów (ROA - Return on Assets) pozwala na sprawdzenie, w jakim stopniu posiadane aktywa ogółem są zdolne do generowania zysku.. Można też powiedzieć, że im wyższy wskaźnik, tym cykl produkcyjny jest krótszy.. Wskaźnik ten ukazuje, jak efektywnie, w przedsiębiorstwie, wykorzystywany jest majątek do .3) Rentowność aktywów (ROA) zależy od rentowności sprzedaży (ROS) oraz wskaźnika rotacji aktywów (TAT).. Wyższa wartość tego wskaźnika (podobnie jak wskaźnika nr 1) będzie oznaczała mniejszą elastyczność przedsiębiorstwa na zmiany koniunktury gospodarczej, i co za tym idzie wyższe ryzyko prowadzenia działalności, a .Wskaźnik rentowności aktywów (ROA; "return on assets"), obok ROE, jest jedną z najczęściej wykorzystywanych miar rentowność przedsiębiorstwa.. W tej sytuacji bowiem, firma zmniejsza ilość utrzymywanych zapasów, co powoduje spadek kosztów magazynowania.. Relacja odwrotna jest nazywana wskaźnikiem zaangażowania aktywów (…) Na ocenę pozytywną zasługuje wyższy poziom lub tendencja rosnąca wskaźnika rotacji aktywów ewentualnie niższy poziom lub tendencja malejąca wskaźnika zaangażowania aktywów.Spadek wskaźnika dźwigni finansowej o 9,97% informuje, że spółka w roku bieżącym zmniejszyła udział kapitałów obcych w finansowaniu swojej działalności..

Wskaźnik produktywności majątku trwałego.

unieruchomienia majątku) .. Odchylenie = 0,612 - 0,593 = +0,019Konstrukcja tego wskaźnika opiera się na założeniu, że zapasy są najmniej płynnym składnikiem aktywów obrotowych, stąd gdy zajdzie potrzeba szybkiego uregulowania wymaganych zobowiązań, istnieje duże prawdopodobieństwo, że upłynnienie tego składnika aktywów pociągnie za sobą trudności, lub nie będzie w całości możliwe .Analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, będącą rozwinięciem analizy wstępnej sprawozdań finansowych.Zadaniem analizy wskaźnikowej jest dostarczenie informacji o operacjach gospodarczych, funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego kondycji finansowej.Informacje te są wykorzystywane przez kierownictwo w procesie zarządzania, a także przez otoczenie .Wskaźnik zadłużenia aktywów (zadłużenia ogółem) określa udział wszystkich zobowiązań (kapitałów obcych) w finansowaniu majątku firmy.. Wysoki lub rosnący poziom wskaźnika uznaje się za sytuację pożądaną.INTERPRETACJA : Wskaźnik bieżącej płynności w roku …… wyniósł ………, co oznacza , że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące …….. Wartość wskaźnika mniejsza niż 1,2 i większa niż 2Otrzymany wynik tego wskaźnika informuje o procentowym udziale aktywów trwałych w relacji do aktywów ogółem..

Normą wartości wskaźnika płynności jest przedział 1,2-2,0.

Wyższa wartość tego wskaźnika oznacza mniejszą elastyczność przedsiębiorstwa, czego wyrazem jest wyższe ryzyko prowadzenia działalności, dlatego też zaleca się utrzymywanie możliwie niskich wartości tego wskaźnika.Wskaźnik informuje o zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysku netto z zaangażowanych aktywów (kapitału całkowitego).. Wskaźnik ten informuje o zdolności przedsiębiorstwa do generowania przychodów z posiadanego przez nie majątku.Wskaźnik produktywności aktywów ogółem Informuje o zdolności majątku przedsiębiorstwa do generowania przychodów ze sprzedaży.. Odzwierciedla ona, stosunek osiągniętego przez jednostkę zysku netto do wartości aktywów ogółem - sumy bilansowej.. Zwykle za dobry poziom wskaźnika uważa się wartości od 0,57 do 0,67 oznacza, że w przeciętne przedsięwzięcie firma powinna zaangażować przynajmniej 35% kapitału własnego.Czym są wskaźniki obrotowości (aktywności, efektywności), jak je obliczać, w jakich modelach występują?. Informuje o zdolności spółki do wypracowywania zysków i efektywności gospodarowania jej majątkiem.Im wyższy jest wskaźnik ROA, tym lepsza jest kondycja finansowa .. Interpretacja.. Natomiast w roku ……… wskaźnik ten wyniósł …….. lub Jak widać wymaganą rentowność aktywów można osiągnąć zwiększając .Interpretacja jest równie prosta jak sposób jego wyznaczania; wartość wskaźnika powyżej lub równą jedności traktujemy pozytywnie (oznacza również dodatnią wartość kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie), wartość poniżej jedności uznawana jest za niewystarczająca, gdyż aktywa trwałe muszą być w takiej sytuacji .Wskaźnik 1 - Wskaźnik obrotowości aktywów całkowitych..

Wysokie wartości wskaźnika wskazują na wysoką rentowność aktywów ogółem.

ROA to stosunek zysku netto spółki do wartości jej aktywów; może być też obliczany jako iloczyn rentowności sprzedaży oraz wskaźnika obrotu aktywów.. Innymi słowy, wskaźnik ROA ukazuje, jaką wartość zysku osiągnięto przy wykorzystaniu posiadanego majątku, czyli mierzy efektywność zarządzania zasobami.Wielkość tego wskaźnika zależy od wartości majątku i przychodów ze sprzedaży.. W związku z tym, im wyższy rezultat, tym bardziej korzystna jest sytuacja finansowa danego przedsiębiorstwa, ponieważ oznacza .Interpretacja wskaźnika.. Wartość wskaźnika rotacji aktywów (ogółem) przedstawia wielkość sprzedaży, która została wygenerowana z jednej złotówki posiadanych aktywów.. Ocena wartości wskaźnika powinna zależeć od branży, w której działa spółka.Wskaźnik produktywności aktywów trwałych = przychody ze sprzedaży / wartość aktywów trwałych Interpretacja tego wskaźnika jest analogiczna jak w poprzednim przypadku - mówi on, ile złotych sprzedaży generuje każda złotówka zaangażowana, z tym że już wyłącznie w składnikach majątku trwałego.Wartość wskaźnika powyżej 100% oznacza wzrost zasobów majątku, w przeciwnym razie oznacza jego zmniejszenie.. Rotacja majątku.. Przedstawia liczbę jednostek przychodu ze sprzedaży wygenerowanych przez 1 jednostkę zaangażowanego majątku..

Jednym z najważniejszych wskaźników produktywności jest wskaźnik rotacji majątku.

Wskaźnik rotacji aktywów Wskaźnik rotacji aktywów jest ilorazem przychodów ze sprzedaży i aktywów ogółem Zgodnie modelem Du Ponta i jest jednym z podstawowych czynników wpływających na rentowność kapitału własnego Występuje w modelu Altmana, metodzie Weinricha .Z reguły korzystnym zjawiskiem jest wzrost wskaźnika rotacji zapasów i spadek wskaźnika czasu trwania jednego obrotu.. Pozytywnie ocenia się jak najwyższą wartość tego wskaźnika, przy czym punktem odniesienia może być branża lub sektor analizowanej spółki.Taka relacja w warunkach działalności produkcyjnej jest określana także, jako wskaźnik produktywności aktywów.. Wskaźnik produktywności aktywów obrotowych (Wskaźnik obrotu aktywami obrotowymi) Currentassetsturnover przychody netto ze sprzedaży przeciętny stan aktywówWskaźnik wykorzystania aktywów oznacza, że na 1 zł zaangażowanego majątku przypadało w 2012 roku 88 groszy przychodów ze sprzedaży, a w roku 2013 1,08 złotych.. Pamiętać należy jednak, że wysokie wartości wskaźnika mogą być wywołane wiekiem zaangażowanych aktywów trwałych, które - choć zamortyzowane w znacznym .zobowiązań.. Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):Odwrotnością tego wskaźnika jest wskaźnik elastyczności majątku Em= MO/MT 20 17:16 Podstawowy wskaźnik struktury majątkowej (Wsk.. Ten rodzaj wskaźnika obrazuje nam, stosunek przychodów ze sprzedaży do wartości aktywów całkowitych.Wzór wygląda następująco: Przychody ogółem/ Aktywa razem.. Nastąpił przyrost produktywności aktywów o 23,07%, co jest zjawiskiem pozytywnym.Wskaźnik informuje o procentowym udziale aktywów trwałych w aktywach ogółem.. Za minimum bezpieczeństwa finansowego przyjmuje się 1,2.. Produktywność aktywów w firmie "Iks" była następująca: rok ubiegły.. Wówczas w miejsce całkowitego majątku podstawia się do wzoru odpowiednio majątek trwały bądź obrotowy danego okresu oraz poprzedniego.Interpretacja cyklu operacyjnego i cyklu konwersji gotówki.. Im wyższa wartość wskaźnika rotacji aktywów ogółem, tym lepsza efektywność zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa.. Wzrost wskaźnika oznacza zwiększenie produktywności przypadającej na jednostkę majątku.. Im większa wartość tego wskaźnika tym lepiej to świadczy o zarządzaniu przedsiębiorstwem.Niemniej jednak, analiza produktywności i efektywności wykorzystania posiadanych przez spółkę środków, dostarczy inwestorowi istotnych informacji o możliwościach dalszego rozwoju spółki.. , co oznacza , że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące …… raza/y .Wskaźnik rotacji aktywów = Przychody ze sprzedaży / Aktywa.. 2014-08-15 Previous Post: Analiza - wskaźniki zadłużenia (przykładowe zadanie 3)C..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt