Organizacja konkursów szkolnych sprawozdanie

Pobierz

6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) zarządza się, co następuje: publicznych placówek artystycznych, o których mowa w art. 124 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 .1 Sprawozdanie z konkursów szkolnych i pozaszkolnych w I - szym semestrze roku szkolnego 2013/14 1.. Praca ciągła.. Poziom uzyskanych odpowiedzi był bardzo wysoki.. Organizacja uroczystości szkolnych Harmonogram imprez szkolnych, z uwzględnieniem imprez Małego Samorządu Informacje na stronie www, fb, kronika 3.. Głównie były one związane z sprawowaniem przez okres 5 - ciu lat funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.. Zarówno plan jak i sprawozdanie pisałam wg starych paragrafów.konkursów (nazwa konkursu, termin, jaki szczebel) c) organizacja lub pomoc (proszę określić swoja rolę) w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, sportowych, przygotowanie programów artystycznych, zaangażowanie w prace społeczne na rzecz szkołySPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU "ODBLASKOWA SZKOŁA".. Przystąpienie do Projektu "Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją".. IX 2019 r. nauczyciele języków obcych d) podsumowanie pracy zespołu, opracowa-nie sprawozdania z realizacji założonych celów VI 2020r.. X 2013 IX 2014 IX 2014 X 2014 XII 2014 II 2015 V 2015 XII 2015 II 2016 - promowanie własnego warsztatu pracy i ciekawych rozwiązań metodycznych - bogacenieOrganizacja konkursów/zawodów ..

Organizowanie konkursów szkolnych.

Nazwa imprezy zasięg imprezy moje zadania (apel, akademia, spektakl, kiermasz, festyn, inne) (szkolna, lokalna, gminna, środowiskowa, międzyszkolna, inna) (w jakim zakresie uczestniczyłem w zadaniu: organizacja, pomoc w organizacji, w jaki sposób itp.) Organizowanie wycieczek- organizacja konkursów bibliotecznych, upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, realizacja projektów, np.:"Wielka Ligia Czytelników" oraz "Cała Polska czyta dzieciom"; 100. rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie doSprawozdanie.. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 konieczne jest zapewnienie organizatorom możliwości zmian w regulaminach konkursów, turniejów i olimpiad..

Podobnie też napisałam sprawozdanie.

Opracowała: Agnieszka Śledziowska - szkolny koordynator konkursu.. SPRAWOZDANIE UCZESTNIKA KONKURSU "ODBLASKOWA SZKOŁA".organizacja konkursów szkolnych, wdrażanie innowacyjnych metod pracy współpraca w zespole nauczycieli, ze środowiskiem lokalnym utrzymywać ścisłą współpracę z rodzicami, zachęcać ich do uczestnictwa w życiu szkoły prowadzić zajęcia w jednej saliJednym z konkursów był test wiedzy teoretycznej dla klas IV-VI składający się z 25 pytań.. Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrabiania .w roku szkolnym 2019/2020 Zaplanowanie pracy zespołu na nowy rok szkolny, ustalenie terminarza spotkań Sprawozdanie z realizacji zadań planu Plan imprez klasowych, MS, wycieczek.. i ukończyłam w 2005r.. Nazwa konkursu/zawodów Termin szkolnych zewnętrznych: Nazwa konkursu/zawodów Termin Współorganizacja konkursów/zawodów: Nazwa konkursu/zawodów Termin Praca w zespołach Rady Pedagogicznej: Nazwa zespołu Funkcja Inicjatywy podjęte przez zespół.. Pomocne w przygotowaniu uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych jest uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, podczas których uczniowie poznają zagadnienia wykraczające poza program nauczania w szkole podstawowej.Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego pisałam w tabeli..

szkolnych wewnętrznych.

sprawozdania z realizacji programów ych.. Opracowywałem zestawy pytań na pierwszy etap, konkurencje i schemat punktowania.. Udział w projektach "Marzycielska Poczta", "Dzień Wiatraczka" (Dzień Świadomości Mukowiscydozy), "Kwiecień miesiącemTakie podejście pedagoga pozwala uczniom w pełni zaangażować się w realizację projektu konkursów.. Do konkursu przystąpiło 10 z 22 uczniów naszej szkoły.. przewodniczący zespołu 2.. Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu "Odblaskowa szkoła".. Organizowanie imprez związanych z tradycją szkoły, obchodem świąt, rocznic państwowych.. SZKOŁY W PINCZYNIE.. Komisja RekrutacyjnaOrganizacja konkursów szkolnych i dzielnicowych, m.in.: "Portret Sławnego Dyslektyka", "Co szumi na stryszku".. II PÓŁROCZE.. Tabela składała się z 4 kolumn (paragraf, zadania, forma realizacji, czas).. Wyłoniono 3 zwycięzców z najwyższą liczbą punków.. W ramach działań Rady Pedagogicznej powołane zostały zespoły nauczycielskie realizujące zadania obejmujące różne obszary pracy szkoły.. Zaplanowanie i organizacja pracy nauczycieli języków obcych: a) analiza rozkładów materiału oraz wymagań na poszczególne oceny- organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych .. szkolnym sprawozdania zespołów zadaniowych, sprawozdanie opiekuna Samorządu .. Organizacja szkolnych obchodów Dnia Liczby pi 20% B. Mieszko Udział w Dolnośląskim Konkursie Geograficznym "Alfred"Sprawozdanie z realizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych zrealizowanych w świetlicy szkolnej za rok szkolny 2019/2020..

Festyn Rodzinny Imprezy i uroczystości w II półroczu cd.Wg harmono-gramu konkursów KO w Lublinie i in.

Opracowanie.. Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam w 2001r.. Celem mojego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie realizacji zadań wyznaczonych na okres stażu w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2328 z późn.. WSTĘP.. Otrzymali Oni dyplomy oraz nagrody rzeczowe (w tym elementy odblaskowe).. Realizacja konkursów, akcji i uroczystości szkolnych Cały rok szkolny Dyrektor szkoły, koordynatorzy Kalendarz imprez i uroczystości szkolnychZgodnie z § 7 ust.. Pracuję jako nauczyciel od 2002 roku.. Konkurs był rozgrywany w dwóch etapach: pierwszy, w którym brali udział wszyscy uczniowie z podziałem na klasy oraz druga częśćNa podstawie art. 22 ust.. ROK SZKOLNY 2012/ 2013. zm.) Centrum Edukacji Artystycznej publikuje Wykaz konkursów dla uczniów szkól i placówek artystycznych, organizowanych przez .Sprawozdanie z działalności Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie rok szkolny 2012/2013 I Półrocze.. W ciągu tych lat pracowałam w różnych typach szkół w Polsce i w Niemczech.Organizowanie uroczystości, apeli, konkursów o tematyce historycznej i patriotycznej.. Data Opieka nad kołem .Nowe przepisy w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, turniejów oraz terminów zaliczania praktyk zawodowych w roku szkolnym 2021/2022.. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI.. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów .. Analiza wyników sprawdzianów, diagnoz V 202 .. Biblioteka Nazwa konkursu, data Szkolny konkurs recytatorski Bajkowy świat dziecka w twórczości Juiana Tuwima X Warszawski Konkurs Savoir-vivre Obycie umila życie X Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Poetyckie zauroczenia twórczością Juliana Tuwima Dzielnicowy konkurs recytatorski Bajkowy świat dziecka w twórczości Juliana Tuwima Organizator Ilość uczestników Nagrody Monika .Organizowałam konkursy szkolne i pozaszkolne Najpiękniejsza Dynia Halloween (szkolny, SP 32) Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa z Życzeniami w Języku Angielskim (szkolny, SP 32) Dzień Języków Obcych - konkursy dla klas I-III oraz IV-VI SP (szkolny, SP 32) "Spelling Master" - konkurs literowania dla klas II-III SP (szkolny, SP 32) konkurs fotograficzny "Ja i moja ulubiona książka" (szkolny, SP 8) Szkolny mistrz ortografii klas IV, V (szkolny, SP 8) Turniej Legend kl.Podejmowano zadania zgodnie z kalendarzem uroczystości, imprez szkolnych, terminami konkursów, uroczystości międzyszkolnych, miejskich, zawodów sportowych.. Konkursy, przedstawienia czySystematycznie organizowałam spotkaniach z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej: - Szkolenia oraz wygłaszanie referatów i pogadanek: "Dojrzałość szkolna", Zdrowie, a nauka w szkole", Bezpieczeństwo", Rozmowa z pierwszoklasistą", Motywacja ucznia", Nauka w domu", "Współpraca rodziców z nauczycielem", Szkolne trudności", Sposób oceny dziecka w szkole", Pierwszoklasista wśród rówieśników", "Postawy rodzicielskie i ich wpływ na .W każdym roku szkolnym w październiku organizowałem wewnątrzszkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt