Nośnik informacji genetycznej dna prezentacja

Pobierz

DNA to kwas nukleinowy o skomplikowanej budowie, występujący w każdej żywej komórce.. c) od góry : GC, TA, CG.. 2021 Google LLC.informacja o kolejności aminokwasów w białkach zakodowana w sekwencji nukleotydów DNA, mówiąca pośrednio o cechach organizmu; nośnikiem informacji genetycznej jest DNA kod genetyczny sposób zapisu informacji genetycznej w materiale genetycznym (DNA)DNA jako nośnik informacji genetycznej.. Jest on odpowiedzialny za przekazywanie cech dziedzicznych.. DNA to kwas deoksyrybonukleinowy, występuje w jądrach komórkowych wszystkich organizmów 2.. Informacje o budowanie i funkcjonowaniu każdego organizmu są zawarte w jego materiale genetycznym.. Wiadomości: Uczeń: - wyjaśnia pojęcie genu , kodu genetycznego, informacji genetycznej, chromosomu.. Uczniowie wypełniają zadanie 1 z karty pracy.. Materiałem genetycznym jest kwas deoksyrybonukleinowy - DNA.. Gen - odcinek DNA, który zawiera informację o budowie białka lub RNA.. Opisz strukturę i budowę DNA (str. 12-13) 2.. Pozostałe odcinki nie kodują cech.. Każdy nukleotyd DNA jest zbudowany z cukru deoksyrybozy, reszty kwasu fosforowego i jednej z czterech zasad azotowych: adeniny, cytozyny, guaniny lub tyminy.Nośnik informacji genetycznej - DNA W jądrze komórkowym Twoich komórek występują dwa rodzaje kwasów nukleinowych: • Kwas deoksyrybonukleinowy powstają dwie cząsteczki potomne • Kwas rybonukleinowy Kwas deoksyrybonukleinowy jest nośnikiem informacji genetycznej I.Kleinszmidt W DNA występują 4 zasady azotowe: adenina (A) cytozyna (C)1. genom - kompletny zapis informacji genetycznej danego organizmu ..

Dna - nośnik informacji genetycznej.

chromosom .Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych.. Wykaż znaczenie struktury podwójnej helisy w procesie replikacji DNA.. przedstawia strukturę i rolę DNA, wskazuje znaczenie struktury podwójnej helisy w procesie replikacji DNA; podaje znaczenie procesu .Budowa DNA i RNA.. Jest on powiększony i przekazywany z pokolenia, na pokolenie.. Nauczyciel w kilku początkowych slajdach (slajdy 3 i 4) przedstawia historię budowy przestrzennej struktury DNA.. E.1/7 a )ten pięciokąt to deoksytyboza , to pomarańczowe to reszta kwasu fosforowego , a to fioletowe to zasada azotowa .. Nauczyciel przy pomocy kolejnych slajdów (slajdy od 5 do 15) omawia budowę struktury przestrzennej DNA oraz jej rolę w przekazywaniu informacji genetycznej.Temat lekcji: DNA jako nośnik informacji genetycznej 1 godz. lekcyjna Cele: Uczeń: - wyjaśnia pojęcie genu , kodu genetycznego, chromosomu - wyjaśnia współzależności między DNA a kodem genetycznym i genem - zna budowę DNA i chromosomu - potrafi skonstruować model fragmentu cząsteczki DNA (model drabinkowy )Proces zamiany sekwencji nukleotydowej na sekwencję aminokwasów określamy mianem ekspresji informacji genetycznej..

DNA nośnikiem informacji genetycznej 1.

- wyjaśnia współzależności między DNA a kodem genetycznym i genem.. Informacja jest w nim zapisana w postaci genów.. DNA - gen 1 - białko - cecha.. Budowa DNA c) Związki budujące każdy nukleotyd to: - .. d) ZasadyDNA: nośnik informacji genetycznej Doświadczenie Prezentację wykonała Julia Wojterek D DNA DNA DNA DNA- kwas deoksyrybonukleinowy.. Opisz budowę chromosomu (chromatydy, centromer) oraz podaj liczbę chromosomów komórek człowieka (str. 15) 5.Materiał genetyczny organizmu zlokalizowany jest w jądrze komórkowym.. Główne zadanie RNA to przekazywanie informacji genetycznej z DNA na białko podczas procesu biosyntezy białka.. 2 Nośnik informacji genetycznej - DNA 3 Podziały komórkowe posługuje się podstawową terminologią biologiczną.. Stanowi materiał genetyczny, tzn. decyduje o rodzaju, postaci i nawykach naturalnych istoty żywej.. 3 chromatyna 2 nukleotyd.. DNA znajduje się w jądrze komórkowym.. Data Naukowcy Odkrycie 1866r.. Materiał genetyczny jest przekazywany organizmom potomnym w procesie rozmnażania.Środki dydaktyczne: podręcznik, prezentacja multimedialną "DNA - nośnik informacji genetycznej", film tematyczny.. 4 chromosom 1 kwas deoksyrybonukleinowy..

Przepływ informacji genetycznej.

Kod ten tworzą cztery rodzaje nukleotydów, różniące się między sobą obecnością .Plik dna nośnik informacji genetycznej prezentacja.pdf na koncie użytkownika darlishalowe • Data dodania: 20 lis 20181. d) materiałem genetycznym.. Informacja genetyczna to zapis wszystkich cech dziedzicznych organizmu.. Cząsteczka DNA jest zbudowana z nukleotydów i ma strukturę podwójnej helisy.. Zapis kolejności aminokwasów określany jest jako kod genetyczny.. gen 2 - białko - cecha.DNA i kod genetyczny - YouTube.. Geny stanowią jedynie 2% całości DNA.. DNA D CGenetyka - Klasa 8Materiałem genetycznym jest DNA będący zapisem informacji o budowie i funkcjonowaniu organizmu.. Wprowadzenie nauczyciela: DNA i RNA to polimery, składające się z czterech rodzajów monomerów.Proces ten przebiega w dwóch etapach: RNA występuje w organellach komórkowych, głównie w rybosomach, w jądrze komórkowym, a także w cytoplazmie, oraz jądrach komórkowych.. Skoro w DNA zakodowana jest informacja o kolejności aminokwasów w białku, to musi istnieć również jakiś klucz, według którego można by było ją rozszyfrować i określić jakie białko powstanie na podstawie danego fragmentu DNA .DNA jako nośnik informacji genetycznej zawiera w sobie informację o budowie wszystkich białek, a dokładnie o sekwencji tworzących je aminokwasów, które tworzą dany organizm..

DNA w całości nie zawiera informacji kodujących.1.

utor: Renata Ziomek ele lekcji: Uczeń po zajęciach potrafi nazwad elementy graficzne modelu budowy DN, wymienid etapy biosyntezy białka, wyjaśnid zasadę tworzenia nowej nici DN, wykazad sens replikacji ocenid biologiczne znaczenie procesu .. Z cząsteczce tego kwasu zawarta jest informacja o budowie danej komórki i jest ona przekazywana następnym pokoleniom komórek.. Realizacja: 1.Czynności porządkowo-organizacyjne.. - wyjaśnia cechy kodu genetycznego- trójkowość, uniwersalność.Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka + 1 DNA - nośnik informacji genetycznej Ewelina Malińska Joanna Packowska informatyka + 2 TROCHĘ HISTORII….. Nośnikiem informacji genetycznej jest materiał genetyczny, czyli kwas deoksyrybonukleinowy (DNA).. b) nukleotyd c) GC , TA , CG d) podwójną heliosą 2/7 1. nukleotyd 2. kwas deokdyrybynukleinowy 3. chromatyna 4. chromosom 3/7 gen - odcinek DNA zawierający informację o danej cesze organizmu .. Wyjaśnij co to jest replikacja oraz jakie jest znaczenie replikacji w życiu organizmów (str.15) 4.. Materiał genetyczny wszystkich organizmów jest.1 Scenariusz lekcji biologii dla klasy 8 SP, 1 liceum poziom podstawowy Temat: DN nośnik informacji dziedzicznej.. Metody pracy: elementy wykładu Formy pracy: indywidualna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt