Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wzór

Pobierz

Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż: (§6 ust.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Elżbieta Braś nauczyciel stażysta Niepublicznego Przedszkola im.. OdpowiedzPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Gromadzenie dokumentacji, notatek, zaświadczeń, konspektów zajęć.. z innymi - portale internetowe - plan dostępny w dokumentacji przedszkola Na bieżąco przez okres stażu § 6 ust.. Nie jest to gotowy plan nauczyciela stażysty, zawiera on przykładowe zapisy zadań i formy realizacji z różnych przedmiotów.. Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająDzień dobry, proszę o wzór Planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego oraz mianowanego, obowiązujacy od 1 września 2019 r.opracowania planu rozwoju zawodowego i wywiązywanie się ze swoich obowiązków opiekuna stażu Prowadzenie zajęć w obecności stażysty, nauczyciela kontraktowego..

2009 r. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

OstródaPo drugie wymagania- od nauczyciela na zakończenie stażu wymaga się.. Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. Realizujemy plan rozwoju zawodowego.. 9 .Po naniesieniu zmian dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie do 7 dni od dnia jego przedłożenia przez nauczyciela (§3 ust.. Termin 14 dni.. Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.. od dnia rozpoczęcia zajęć.. /Rozporządzenie MEN z dn.26.07.2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli./ Lp.. 2 pkt.. Nauczyciel kontraktowy oraz nauczyciel mianowany załączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.. 1*) ZADANIA - Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.Plan rozwoju zawodowego § 6 ust.2 pkt 1 Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.. 2 pkt 3..

Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020.

Sprawdźmy, jak krok po kroku przebiega realizacja stażu od 1 września 2019 r, w tym m.in. kto może otworzyć staż, jak ustalić termin jego rozpoczęcia i zakończenia oraz .W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Karina Mańkowska nauczyciel mianowany Przedszkola Samorządowego w Czempiniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 rokuNauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Walta Disneya w Chrzanowie Posiadane kwalifikacje: - Studia wyższe magisterskie: Uniwersytet im.. Termin: nauczyciel stażysta - 20 dni .. 2.W tym roku więcej nauczycieli kontraktowych i mianowanych będzie mogło rozpocząć staż, zaś nauczyciele stażyści będą realizować go tylko przez 9 miesięcy.. Zapraszam do korzystania z materiałów.. - Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy itp. - Analiza własnych działań i ocena skuteczności..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

- czyli do 20 września 2. wrzesień - maj Prowadzenie zbioru dokumentacji ze stażu w postaci tzw. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) zarządza się, co następuje: § 1.. Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna KiełbPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020 1.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Czy nauczyciel może samowolnie dokonać zmian w realizowanym planie rozwoju zawodowego?. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.. Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że "Art. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Specjalność Kształtowanie i Ochrona Środowiska .1) odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego, 2) ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 3) projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców, 5) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela, 6) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole..

Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.

czerwiec Dokumentacjaz innymi nauczycielami - publikacja plany rozwoju zawodowego w Internecie - umiejętność dzielenia się .. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego "Wesołe zabawy z jesienią" konspekt zajęcia otwartego przeprowadzony w grupie dzieci 4 - letnich (2020-11-07)Na podstawie art. 9g ust.. Jest to tylko materiał pomocniczy Plan ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGOIX.. Po jakimś czasie nauczyciel sam wprowadził kolejne zmiany.. Koniecznie trzeba go wypełnić własnymi pomysłami.. Chodzi o nauczyciela-stażystę, który otrzymał wcześniej pisemną dyspozycję od dyrektora, dotyczącą zmian w planie rozwoju.. Jest to strategia, która ułatwia metamorfozę w świadomego, doświadczonego specjalistę, gotowego na awans zawodowy nauczyciela.. ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJAPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Karolina Tarnowska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Drobninie Dyrektor: Elżbieta Juskowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Teczki stażysty.. 5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).. Cały okres stażu Potwierdzenie współpracy z nauczycielem - stażystą.. Wspomniane dokumenty umieszczone w Teczce Stażysty.. Złożenie przez nauczyciela planu rozwoju zawodowego w terminie późniejszym nie może być powodem wydania przez dyrektora decyzji odmawiającej realizację stażu lub nadania stopnia awansu zawodowego.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Możecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju nauczyciela stażysty, które trzeba jednak wypełnić własnymi pomysłami.. Imię i nazwisko opiekuna stażu:PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY MAŁGORZATA RYNDAK Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Zespół Szkół w Siemiechowie Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 01.IX.2016 r. do 31.V.2017 r.)UWAGA!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt