Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela sprawozdanie

Pobierz

Dyrektor.. "Plastyka.W okresie stażu w celu doskonalenia warsztatu pracy obserwowałam także zajęcia prowadzone przez pana … - w klasach gimnazjum i liceum.. Uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.Pracuję jako nauczyciel w ….. od 1 września 2012 roku.. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły 1.Moja praca i ciągłe doskonalenie warsztatu pracy z uczniem oraz poszukiwanie nowoczesnych form aktywizujących służy innym nauczycielom, może być wskazówką jak uatrakcyjnić przekaz wiedzy.. ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Podjęłam go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły.W skład warsztatu pracy nauczyciela wchodzą również źródła wiedzy i środki materialno-techniczne, które służą uczniom do uczenia się, a nauczycielowi do nauczania, wychowania i opieki oraz doskonalenia własnej pracy zawodowej.. W tym celu przeprowadziłam badania ankietowe "Bezpieczny Internet"(04.2011) oraz ankietę zatytułowaną "Jestem czytelnikiem"(05.2012).pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.. Imię i nazwisko: Beata 6.. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego..

... Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, Kraków 2005.

Są to: DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY, W TYM DOSKONALENIE .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Anna Szydłak nauczyciel mianowany Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna § 8 ust.. Wyjaśnienie: Po uzupełnieniu sprawozdania przesłać elektronicznie na e-mail: za potwierdzeniem odbioru (narzędzia; żądaj potwierdzenia przeczytania).opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust.. Mój staż trwał 2 lata i 9 miesięcy, rozpoczął się dnia 1 września 2009 roku, a ukończył 31.Pozwoliło mi to na doskonalenie swojego warsztatu pracy, a także w kwestach, które uważałam ze obszary słabsze, na ich weryfikację oraz skuteczną pracę na rzecz ich poprawy.. Poznanie procedury awansu zawodowego 5 2.2..

Poszerzanie własnego warsztatu pracy.

umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego; Zadanie 1: .. doskonalenia warsztatu pracy; Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły Zadanie 1Rozwijanie wykorzystywania TIK w pracy dydaktycznej oraz korzystania z zasobów sieci: 1. nauczyciele: wg potrzeb: 16.. Wzmacnianie wzajemnych relacji w Radzie Pedagogicznej · organizacja szkoleń,* Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za treść składanych oświadczeń.. W pracy nauczyciela bardzo ważne jest dostosowanie warsztatu pracy do wymagań edukacyjnych indywidualnego ucznia, zarówno słabego, jak i zdolnego.. W związku z tym starałem się na bieżąco zapoznawać z ukazującą się literaturą metodyczną i przedmiotową.Sprawozdanie dotyczy realizacji stażu, który odbywałam w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, ubiegając się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.. Z REALIZACJI PLANU.. Praca nauczyciela wymaga ustawicznego doskonalenia warsztatu i metod pracy.. uwzględniający zarówno działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczyciela, jak i zadań służących podniesieniu jakości szkoły.. Specyfika i metodyka warsztatowa.2.. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej stosowałam aktywne metody nauczania podczas prowadzenia zajęć (burza mózgów, dyskusja "za i przeciw", puzzle tematyczne, metoda projektu) (cały okres stażu) przygotowywałam prezentacje multimedialne (cały okres stażu) podczas stażu gromadziłam narzędzia pracy dydaktycznej w .Analizując realizację planu rozwoju zawodowego chcę odnieść się w swoim sprawozdaniu do trzech obszarów wymagań zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli..

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.

Mając na względzie rozwój własny, a co za tym idzie również uczniów, sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy.. Doskonalenie własnego warsztatu pracy 6 2.4.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .posiadać umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.. Współpraca z rodzicami, dyrektorem i nauczycielami za pomocą poczty e-mail i telefonu komórkowego.. Pracowałam w zespołach nauczycieli: językowy, humanistyczny, ds. promocji, ds. mediów, wychowawczych.SPRAWOZDANIE ROCZNE (2019/ 2020) Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 1.. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach 1..

Wykorzystanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.

Dokonywanie refleksji dotyczącej własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej: kwestionariusze ankiet dla uczniów i rodziców na zakończenie każdego roku szkolnego Analiza wyników nauczania (testów) i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.§7 ust.2 pkt.. Przygotowałam materiałyPracuję jako nauczyciel w ….. od 1 września 2012 roku.. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach 5 2.1.. W dniu 1 września 2016 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego, który zakończył się 31 maja 2019 roku.. Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego: przeprowadzić co najmniej trzy godziny zajęć otwartych dla nauczycieli, w tym z innych szkół, oraz dokonać ich ewaluacji w obecności (w miarę .W skład warsztatu pracy nauczyciela wchodzą również źródła wiedzy i środki materialno-techniczne, które służą uczniom do uczenia się, a nauczycielowi do nauczania, wychowania i opieki oraz doskonalenia własnej pracy zawodowej.czasopism i literatury fachowej dotyczącej pracy nauczyciela informatyki i zajęć technicznych, literatury pedagogicznej i psychologicznej.. Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany.. 3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub1.. 1 pkt 1 Rozporządzenia) Zadania Formy realizacji Termin Efekty 1.. Korzystanie z zasobów Internetu przez nauczycieli.. Teraz po krótce omówię zagadnienia warsztatowe.. Podczas pierwszego roku stażu, w roku szkolnym 2016/2017 podjęłam studia podyplomowe w dwóch zakresach: 1.. Zwracałam uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów.W ramach doskonalenia swojego warsztatu pracy dzieliłam się swoją wiedzą z innymi nauczycielami publikując na edukacyjnych portalach internetowych swój plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, scenariusz lekcji oraz opis i analizę przypadku ucznia zdolnego (zał.Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust.. W dniu 1 września 2016 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego, który zakończył się 31 maja 2019 roku.. współpraca nauczycieli w doskonaleniu warsztatu pracy, lepsza organizacja zajęć z uczniami, doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.. Współpraca z opiekunem stażu 5 2.3.. Ewaluacja ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt