Charakterystyczne cechy rzeźby młodoglacjalnej

Pobierz

Po ustąpieniu lodowca wypełniła je woda i w ten sposób powstały jeziora polodowcowe, zwane stawami, np.przedstawia charakterystyczne cechy położenia matematycznego, fizycznogeograficznego i geopolitycznego Polski na podstawie mapy ogólnogeograficznej .. opisuje formy rzeźby młodoglacjalnej podaje przykłady górskich form polodowcowych przedstawia czynniki kształtujące rzeźbę powierzchni Polskigórskicopisuje formy rzeźby młodoglacjalnej Polski na przykładzie podaje przykłady górskich form polodowcowych omawia zlodowacenia, które wystąpiły na obszarze Polski przedstawia wpływ zlodowaceń na rzeźbę powierzchni Polski na podstawie mapy w podręczniku wyjaśnia różnicę między krajobrazem staroglacjalnym• Cechy rzeźby powierzchni Polski .. • opisuje formy rzeźby młodoglacjalnej • podaje przykłady górskich form polodowcowych • wymienia pasy rzeźby terenu charakterystyczne dla •powierzchni Polski • wymienia czynniki kształtujące rzeźbę terenu Polskiopisuje formy rzeźby młodoglacjalnej polodowcowych omawia zlodowacenia, które wystąpiły na obszarze Polski przedstawia wpływ zlodowaceń na rzeźbę powierzchni Polski na podstawie mapy w podręczniku wyjaśnia różnicę między krajobrazem staroglacjalnym a młodoglacjalnym charakteryzuje działalność i lodowców górskich na obszarze Rzeźba ta charakteryzuje się obecnością wysoczyzn morenowych o powierzchni pagórkowatej lub falistej, rzadziej płaskiej; nad wysoczyznami wznoszą się pagóry, wzgórza , wały form marginalnych lądolodu.Młodoglacjalna rzeźba..

Przedstaw charakterystyczne elementy rzeźby młodoglacjalnej i krótko je scharakteryzuj.

Rzeźba młodoglacjalna - typ rzeźby terenu powstały i ukształtowany w okresie ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego (na obszarze Polski i Niemiec- zlodowacenie Vistulian).. Obszary wysoczyzn przecinają doliny licznych rzek mających źródła na pojezierzach.. Charakterystyczne dla pobrzeży są wysoczyzny morenowe, nazywane kępami.. Grubość osadów maleje w kierunku południowym, a w pasie wyżyn jest już miejscami niedostrzegalna.rzeźba staroglacjalna typ rzeźby terenu powstały i ukształtowany podczas starszych zlodowaceń plejstoceńskich; mało zróżnicowana, przeważają równiny, miejscami urozmaicone niskimi pagórami lub wzgórzami rozcięte przez płytkie i szerokie dolinyZaznacz dwie charakterystyczne cechy rzeźby terenu Polski.. Na wybranych przykładach scharakteryzuj wpływ człowieka na rzeźbę terenu.. Na obszarach wielu państw można odnaleźć głazy narzutowe.Rzeźba młodoglacjalna - typ rzeźby terenu powstały i ukształtowany w okresie ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego (na obszarze Polski - zlodowacenie wisły - Vistulian).. Budują je gliny morenowe.. Scharakteryzuj znacznie różnego typu osadów w kontekście rekonstrukcji naturalnych i antropogenicznych zmian środowiska przyrodniczego.. Przedstaw koncepcję antropocenu.opisuje formy rzeźby młodoglacjalnej podaje przykłady górskich form polodowcowych omawia zlodowacenia, które wystąpiły na obszarze Polski przedstawia wpływ zlodowaceń na podstawie mapy w podręczniku wyjaśnia różnicę między krajobrazem staroglacjalnym a młodoglacjalnym charakteryzuje działalność rzeźbotwórczą lądoloduopisuje formy rzeźby młodoglacjalnej podaje przykłady górskich form polodowcowych omawia zlodowacenia, które wystąpiły na obszarze Polski przedstawia wpływ zlodowaceń na rzeźbę powierzchni Polski na podstawie mapy w podręczniku wyjaśnia różnicę między krajobrazem staroglacjalnym a młodoglacjalnymtle zlodowaceń Europy- charakteryzuje cechy form powstałych w wyniku działalności erozyjnej i akumulacyjnej lądolodów i lodowców górskich (prezentuje wpływ lodowców na rzeźbę gór) - opisuje cechy -rzeźby staro- i młodoglacjalnej - wskazuje na mapie zasięgi wybranych plejstoceńskich zlodowaceń (np.rzeźba polodowcowa Tatr głównie pochodzi z okresu ostatniego zlodowacenia północnopolskiego)..

A. Południkowy układ głównych pasów rzeźby terenu.

B. Przewaga terenów nizinnych położonych poniżej 300 m n.p.m. C.. Charakteryzuje się przewagą wysoczyzn zbudowanych z moreny, oddzielonych od siebie rynnami polodowcowymi, wyżłobionymi przez wody lodowcowe, .Najbardziej charakterystyczną formą rzeźby młodoglacjalnej są niezliczone jeziora na obszarach m.in. Szwecji, Finlandii czy północnej Polski.. Charakterystyczne dla pobrzeży są wysoczyzny morenowe, nazywane kępami.. Obszar staroglacjalnej rzeźby zajmuje znaczną część Polski, pomiędzy położonym na północny i północno zachodnim pasem krajobrazu młodoglacjalnego i pasem starych gór i wyżyn na południu Powiązane hasła Morfologia Osady Środkowopolskie Niziny Zlodowacenie Środkowoeuropejska Nizinaopisuje formy rzeźby młodoglacjalnej podaje przykłady górskich form polodowcowych omawia zlodowacenia, które wystąpiły na obszarze Polski przedstawia wpływ zlodowaceń na rzeźbę powierzchni Polski na podstawie mapy w podręczniku wyjaśnia różnicę między krajobrazem staroglacjalnym a młodoglacjalnymopisuje formy rzeźby młodoglacjalnej podaje przykłady górskich form polodowcowych A wymienia pasy rzeźby terenu charakterystyczne dla powierzchni Polski A wymienia czynniki kształtujące rzeźbę terenu APolski przedstawia Cczynniki kształtujące rzeźbę powierzchni Polski B charakteryzuje pasy rzeźby terenu1..

Przewaga terenów wyżynnych na północy kraju.Widoczne są w niej cechy rzeźby młodoglacjalnej.

Osady moreny dennej w Europie Środkowej i Polsce sięgają średnio 30‐40 m grubości, a miejscami przekraczają nawet 200 m.. Rzeźba ta charakteryzuje się obecnością wysoczyzn morenowych o powierzchni pagórkowatej lub falistej, rzadziej płaskiej; nad wysoczyznami wznoszą się pagóry, wzgórza , wały form marginalnych lądolodu.Widoczne są tam silne deformacje terenu, liczne jeziora oraz obecność na powierzchni grubej warstwy osadów polodowcowych, o grubości nawet 250 metrów.. Budują je gliny morenowe.. Przecinają je również pradoliny ukształtowane niegdyś przez wody topniejącego lądolodu.Jako cecha tej rzeźby także wymieniana jest: brak jezior, które uległy zasypaniu, zatorfowieniu, powstawanie licznych meandrów rzecznych; rzeki zazwyczaj płyną wolno i pradolinami- na przykład pradoliną Warszawsko-Berlińską, pradoliną Wieprza i Krzny, pradoliną Wrocławską.Rzeźba staroglacjalna jest mało zróżnicowana, przeważają równiny, miejscami urozmaicone rozległymi, niskimi pagórami lub wzgórzami pochodzenia glacjalnego, rozcięte przez płytkie i szerokie doliny oraz płaskie i rozległe obniżenia.opisuje formy rzeźby młodoglacjalnej podaje przykłady górskich form polodowcowych omawia zlodowacenia, które wystąpiły na obszarze Polski przedstawia wpływ zlodowaceń na rzeźbę powierzchni Polski na podstawie mapy w podręczniku wyjaśnia różnicę między krajobrazem staroglacjalnym a młodoglacjalnymdominacja rzeźby młodoglacjalnej: - wzgórza moreny czołowej (np.: Wieżyca) - wysoczyzny moreny dennej z kemami, ozami i eratykami - pola sandrowe (np.: Sandr Tucholski, Augustowski, Kurpiowski) - pradoliny (np.: toruńsko-eberswaldzka) - rynny polodowcowe (często wypełnione wodami jeziornymi) - liczne niewielkie zagłębienia bezodpływowePlik cechy charakterystyczne rzeźby młodoglacjalnej.pdf na koncie użytkownika vbzana • Data dodania: 15 lis 2018Jak tłumaczyć «rzeźba młodoglacjalna charakterystyczne elementy - młodoglacjalna sculpture characteristic elements»Cechą charakterystyczną jest brak jezior..

Występowanie rzeźby młodoglacjalnej głównie w południowej części kraju.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt