Scharakteryzuj krótko ruch płyt litosfery na granicach rozbieżnych

Pobierz

Są też granice zbieżne.granice przesuwcze - gdy ruch 2 płyt zachodzi równolegle do granicy między nimi.. Litosfera podzielona jest głębokimi, sięgającymi płaszcza, pęknięciami (rozłamami) na bloki zwane krami lub płytami litosfery.. Powstają w wyniku zaburzenia równowagi izostatycznej spowodowanej przez zmiany obciążenia skorupy ziemskiej, np. przez lądolód.Skorupa, dążąc do równowagi, wykonuje pionowe ruchy względem leżących obok siebie mas.Dywergentne granice płyt biegną wzdłuż osi grzbietów śródoceanicznych, gdzie następuje rozrost oceanicznej skorupy ziemskiej w wyniku krzepnięcia magmy, wznoszącej się z płaszcza Ziemi (astenosfery) i zapełniającej przestrzeń udostępnianą przez rozsuwające się 2 płyty litosfery, przemieszczające się w dwóch rozbieżnych .Geologia poziom rozszerzony, ćwiczenia Zadanie 1.. Zadanie premium.. Przyporządkuj obszarom oznaczonym na mapie literami A i B po dwa zjawiska lub procesyPowierzchnia Ziemi jest podzielona na płyty, które się po niej przemieszczają.Leżą one bezpośrednio na płynnej astenosferze.Ruch jest możliwy dzięki prądom konwekcyjnym i jest on ściśle określony.. Za ruch płyt odpowiedzialna jest powolna konwekcja płaszczu Ziemi.Ruchy płyt litosfery.. Obecnie dominującą teorią jest teoria tektoniki .. Ideę tektoniki… Czytaj więcejpodział litosfery na siedem dużych i kilkanaście mniejszych płyt litosfery..

Scharakteryzuj krótko ruch płyt litosfery... 1 Zadanie.

Przedmiot Geografia Etap edukacyjny szkoła ponadpodstawowa, klasa 1, zakres podstawowyRuch ten może przybierać różne formy,.. W tym przypadku litosfera nie jest ani tworzona, ani pochłaniana.. 3 Zadanie.. Dochodzi wówczas do powstawania między nimi nowej litosfery oceanicznej w ryftach na grzbietach śródoceanicznych.Klasycznym tego przykładem jest Grzbiet Środkowoatlantycki, który rzeczywiście przebiega prawie dokładnie środkiem tego oceanu.Ruchy izostatyczne dotyczą pionowego ruchu płyt litosfery lub ich części.. Rozbieżna (dywergentna) - występuje w miejscu oddalania się od siebie dwóch płyt oceanicznych lub .Litosfera podzielona jest na płyty podlegające stałym powolnym ruchom pod wpływem konwekcyjnych prądów materii w płaszczu Ziemi.. 4 Zadanie.. dochodzi do jej powstania na granicach rozbieżnych gdzie płyty odsuwają się od siebie.Litosfera pod wpływem ciepła ulega deformacji i rozbija się na bloki nazywane płytami tektonicznymi, które unoszą się na płynnym materiale astenosfery jak tafle lodu na powierzchni oceanu.. Występują one najczęściej na dnach oceanów.. Teorie fiksycystyczne zakładają stałe położenie kontynentów, z kolei teorie mobilistyczne zakładają ciągły ich ruch..

Czy ruch płyt litosfery wpływa na powierzchnię naszej planety?

Ogólnie podzielić je można na fiksycyzm i mobilizm.. Główną przyczyną ruchu płyt litosfery są prądy konwekcyjne prądy konwekcyjne w płaszczu ziemskim.. Na kuli ziemskiej można wyróżnić 11 płyt litosferycznych:zbieżne powstają gdy litosfery płyty są zbieżne.Kiedy zbliżają się w obszarze styku występuje dość skomplikowanych procesów, wśród których znajdują się dwa główne naukowcy.Pierwszym jest to, że kolizja płyt kontynentalnych i oceanicznych jeden z nich zapada w płaszczu, a towarzyszy łamanie i wypaczenia.W rejonie kolizji ma miejsce głęboko trzęsienia ziemi.Po uderzeniu .Ze względu na swój lepki i plastyczny charakter, umożliwia ruch płyt tektonicznych, które "ślizgają" się po jej powierzchni.. San Andreas winy Kalifornii jest dobrze znanym przykładem.Teorie geotektoniczne mają na celu wyjaśnienie obecnej budowy Ziemi - w szczególności rozmieszczenia lądów i oceanów, oraz mechanizmów powstawania gór.. Ruch sąsiadujących ze sobą płyt może być rozbieżny: towarzyszy mu wówczas ekspansja litosfery (zwłaszcza oceanicznej) w wyniku wylewów law bazaltowych w ryftach rozciągających się w osiowych partiach grzbietów śródoceanicznych i stopniowy .Granice płyt litosfery znajdują się w obrębie dna oceanicznego..

Na granicach rozbieżnych płyty litosfery oddalają się od siebie - pokaż więcej...

Takimi granicami są uskoki transformacyjne przecinające grzbiety śródoceaniczne.. 2011-04-13 12:46:20 HELP podaj przyczyn ruchu płyt litosfery wymień nazwy procesów będących efektem ruchu płyt litosfery wyjaśni dlaczego dno oceanu atlantyckiego rozszerza się 2010-03-20 17:39:38Na czym polegają ruchy epejrogeniczne?. (2 pkt) Na mapie przedstawiono granice i kierunki ruchu płyt litosfery.. W skład płyt kontynentalnych wchodzą tzw. platformy, które zbudowane są z krystalicznego, prekambryjskiego podłoża i zalegającej na nim pokrywy skał osadowych.Tektonika płyt (teoria wędrówki płyt tektonicznych, z stgr.. Powierzchnia Ziemi jest podzielona na płyty, które się po niej przemieszczają.Leżą one bezpośrednio na płynnej astenosferze.Ruch jest możliwy dzięki prądom konwekcyjnym i jest on ściśle określony.Masy gorące są unoszone do góry, natomiast masy chłodne opadają, co powoduje powstawanie .• granice przesuwcze - gdy ruch 2 płyt zachodzi równolegle do granicy między nimi.. Granice rozbieżne to takie, gdzie płyty oddalają się od siebie.. Geologia poziom rozszerzony, ćwiczenia Zadanie 1.. Najbardziej znanym na świecie przykładem takiego ruchu jest Uskok San Andreas na granicy płyt: pacyficznej i2.. Krótko scharakteryzuj takie procesy wewnętrzne jak: - plutonizm, -wulkanizm, - trzęsienia Ziemi..

(2 pkt) Na mapie przedstawiono granice i kierunki ruchu płyt litosfery.

Takimi granicami są uskoki transformacyjne przecinające grzbiety śródoceaniczne.. Dochodzi wtedy do powstania uskoków transformujących-czyli widocznych pęknięć powierzchni Ziemi, na granicy stycznych płyt.. Płyty stopniowo przesuwają się względem siebie; wyróżnia się trzy typy granic płyt: rozbieżne (płyty oddalają się od siebie, np.płyta litosfery, geol.. Nie są one tak powszechne, jak dwie pozostałe granice.. Na granicy astenosfery około 350 km pod ziemią - w strefie nieciągłości Golicyna temperatura wzrasta do około 700°C, a ciśnienie jest ponad milion-krotnie wyższe, niż na powierzchni Ziemi.Islandia na północnym Atlantyku jest głównym przykładem rozbieżnej strefy nad poziomem morza.. τέκτων tekton "budujący") - dominująca współcześnie teoria tłumacząca wielkoskalowe ruchy ziemskiej litosfery, w szczególności przejawiające się w obserwowanym zjawisku dryfu kontynentalnego, powstawania gór, rozmieszczeniu stref sejsmicznych i inne.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .Na styku płyt litosfery mogą wytworzyć się 3 rodzaje granicy: Zbieżna (konwergentna) - występuje gdy płyta oceaniczna naciera na płytę kontynentalną lub oceaniczną, albo gdy dwie płyty kontynentalne zderzają się ze sobą.. Czasami sięgają one na obszar litosfery kontynentalnej, jak np. uskok San Andreas w Kalifornii.Płyty litosfery mogą także przemieszczaćsię równolegle względem siebie wzdłuż linii uskoków.. Spełzywanie - powolne przemieszczanie się materiału, oznakami tego ruchu są pochylone drzewa, słupy, czy płoty.. Zostały one wyznaczone na podstawie aktywności sejsmicznej.. Ruch ten odbywa się zarówno w obrębie stoków zalesionych jak i użytkowanych rolniczo.Rozróżniamy 3 typy zbieżności (zależnie od tego, z jakiego typu litosfery zbudowane są granice płyt, które w niej uczestniczą): litosfera oceaniczna z kontynentalną - gdy oceaniczna litosfera zanurza się pod kontynentalną, a po roztopieniu w górnym płaszczu dostarcza materiału dla wulkanizmu na brzegu kontynentu, na którym powstaje tzw.Występują wtedy, gdy ruch płyt odbywa się w kierunku przeciwnym do ich wspólnej granicy.. Czy ruch płyt litosfery wpływa na powierzchnię naszej planety?. Wyróżnia się płyty kontynentalne zbudowane ze skał o małej gęstości oraz płyty oceaniczne utworzone ze skał o większej gęstości.. 2 Zadanie.. Płyta litosferyczna to największa jednostka podziału litosfery, zachowująca się jak mniej lub bardziej sztywna całość.. rozległy fragment litosfery, przemieszczający się poziomo względem sąsiednich fragmentów, po bardziej plastycznym podłożu (astenosferze), z prędkością zwykle kilka-kilkanaście cm rocznie; wyróżnia się 6 lub 7 wielkich płyt litosfery; w myśl teorii tektoniki płyt litosfery, ruch płyt litosfery jest głównym czynnikiem tektonicznej ewolucji Ziemi.Ruchy płyt litosfery.. (zobacz Informacje o strefach rozbieżnych) Miejsce, w którym płyty mijają się, nazywa się granicą transformacji.. W tym przypadku litosfera nie jest ani tworzona, ani pochłaniana.. Nazywane są one strefami spreadingu lub dolinami ryftowymi.. Unoszące się z wnętrza Ziemi masy rozgrzanej materii po dotarciu do sztywnych płyt litosfery rozpływają się na boki, rozrywając i rozsuwając sąsiadujące płyty.Wyróżniamy dwa główne typy granic pomiędzy płytami litosfery: granice rozbieżne i zbieżne.. Jak zbudowana jest skorupa ziemska?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt