Izopropanol ipa karta charakterystyki

Pobierz

2 STOT SE 3 H225 H319 H336 Pełne brzmienia zwrotów H oraz akronimy symboli, klas zagrożenia i kodów kategorii podano w sekcji 16. ska ha förångats helt .Karta charakterystyki (Rozporządzenie (WE) n. 1907/2006 (REACH)) IPA - SATWIPES / PROSAT / SOCOSAT Karta charakterystyki dla 30/11/2020, przegląd 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Czyściwo włókninowe przemysłowe bezpyłowe ProfiSauber BASIC 500 69,00 PLN brutto56,10 PLN netto.. Katalog CLINEX - Gratis 0,01 PLN brutto0,01 PLN netto.Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2015-03-27] Globalnie zharmonizowany system .. Izopropanol (propan-2-ol, alkohol izopropylowy) - organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi alifatycznych.. szt. Do koszyka.. Aceton techniczny 100% w sprayu PRO-LINE spray 500ml 9,00 PLN brutto7,32 PLN netto.. Waga kieszonkowa precyzyjna jubilerska zliczanie sztuk LCD 500 / 0.01 g 87,00 PLN brutto70,73 PLN netto.. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH A.. Nie pozostawia śladów, szybko odparowuje.. Karta Charakterystyki Karta charakterystyki 'IZOPROPANOL' Autor kamil Data publikacji 19 czerwca, 2020 23 czerwca, 2020 Kategorie CHEMIA, ROZPUSZCZALNIKI, Samochodowa, SUROWCE I ROZPUSZCZALNIKI PRZEMYSŁOWE, Majsterkowanie.KARTA CHARAKTERYSTYKI Isopropyl Alcohol Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006, Załącznik II, zmienionym przez Rozporządzenie (UE) 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1..

Jest najprostszym alkoholem drugorzędowym.Karta charakterystyki IZOPROPANOL IPA I-MAX; Klienci zakupili także.

szt.Zapraszamy do lektury.. szt. Do koszyka.. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: IPA - SATWIPES / PROSAT / SOCOSAT kod: P29103 UFI: 7CQ0-EVK3-8P25-73WD 1.2.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w obowiązującym brzmieniu Kontakt IPA plus Zwroty wskazujące środki ostrożności P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.. Identyfikator produktu Nazwa produktu Isopropyl Alcohol Nazwa chemiczna PROPAN-2-OL Numer produktu MCC-BACFG, MCC-BACPPKARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU IZOPROPANOL Data sporz ądzenia 2003-05-16 Data aktualizacji 2005-07-14 Karta opracowana przez firm ę Michael Huber Polska Sp.. unserer Eigenmarke Liquid Elements!KARTA CHARAKTERYSTYKI IZOPROPANOL (IPA) Aktualizacja: Nr karty: 58 Data wydania: 15.09.2011 22.03.2017 Wydanie 3 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)..

Alkohol izopropylowy, popularnie nazywany "IPA" (Isopropylic Alcohol) to ujmując precyzyjnie izopropanol (propan-2-ol).

Produkt ten charakteryzuje się doskonałym odparowywaniem, a także świetnymi właściwościami oczyszczania i odtłuszczania różnorodnych powierzchni..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt