Przyczyny rewolucji francuskiej klasa 6

Pobierz

niezadowolenie z absolutnych rządów króla.. Podział społeczeństwa francuskiego na stany - prawa i obowiązki poszczególnych stanów.. Przyczyny rewolucji francuskiej:• podaje przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej • opisuje dalsze losy Legionów Polskich • wymienia elementy ubioru legionistów nawiązujące do tradycji dawnej Rzeczypospolitej • ocenia, jakie znaczenie miało dla Polaków utworzenie Księstwa Warszawskiego 1 2.. Stan trzeci ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym i chciał uchwalić konstytucję.. 3. a) Odpowiedz pisemnie na pytania i zagadnienia: 4.. Francuzom zapewniono równy dostęp do urzędów i stanowisk.Przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej w 1789 r. Przyczyn rewolucji francuskiej możemy doszukiwać się w zarówno pośrednich jak i bezpośrednich wydarzeniach.. dział: Wydarzenia polityczne, militarne, społeczne i religijne.. Najważniejszą przyczyną wybuchu rewolucji we Francji było niezadowolenie społeczne, głównie tzw. stanu trzeciego, który ponosił cały ciężar wydatków państwa.. Zgromadzenie ogłosiło Deklarację Praw Człowieka i Obywatela.. Przeczytaj tekst na str. 184- 188 i zapisz polecone zadania do zeszytu.. Rewolucja - gwałtowny przewrót w życiu społeczeństwa, polegający na zmianie ustroju społeczno - politycznego.. Król zwołuje Stany Generalne, czyli francuski parlament.. - kraj był pogrążony w kryzysie gospodarczym; wieś głodowała, panowały klęski nieurodzaju; manufaktury nagminnie bankrutowały wobec zalania francuskiego rynku przez tanie produkty z angielskich fabryk; - ustrój społeczny był wadliwy i niesprawiedliwy; duchowieństwo i szlachta nie płaciły podatków i żyły z wyzysku stanu trzeciego .Klasa 6 Temat: Wielka rewolucja francuska Przeczytaj tematy na platformie epodreczniki.pl i wykonaj ćwiczenia Pożegnanie z monarchią..

Przyczyny i skutki rewolucji francuskiej.

Ceny również spadały powodując .6.. W celu ratowania finansów państwa w maju 1789 roku zwołanoStany Generalne.. Doprowadziło to do uznania przez króla Ludwika XVI Zgromadzenia Narodowego (reprezentującego lud francuski).. Sytuacja we Francji pod rządami Ludwika XVI.. Powstały za jej przyczyną zamęt, wojny oraz niepokoje wywołane innowacjami pochłonęły czas życia całego pokolenia.. Przyczyny dalekosiężne tkwią w kondycji francuskiego społeczeństwa.. zaznacz przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej (poprawnych jest 8 odpowiedzi) 1) klęski żywiołowe - zaraza, która zdziesiątkowała bydło, nieurodzaj i głód w latach 1788/1789 2) silne rządy absolutne króla ludwika xvi, cieszącego się autorytetem wśród społeczeństwa i wspieranego przez wyższe stany 3) zaufanie społeczeństwa do monarchii …Rewolucja francuska 1789 r., czyli wybuch, przyczyny, dokładne daty, przebieg, zakończenie i skutki.. Lekcja 6 Temat: Rewolucja francuska - przyczyny Przebieg lekcji : 1.Lekcja z e-podręcznika, proszę skopiować poniższy link do przeglądarki:Dodatkowo klęska nieurodzaju doprowadziła do niepokojów i wystąpień ludności przeciwko władzy.. posiadanie prze Francję dostępu do morza.Zapisz temat: Rewolucja Francuska..

Przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej są zagadnieniem złożonym.

Do wydarzeń, które w efekcie obaliły monarchię absolutną we Francji, doszło w wyniku głębokiego niezadowolenia zdecydowanej większości społeczeństwa z panującej w kraju sytuacji.Przyczyny i skutki rewolucji.. 1) Jak nazywa się to urządzenie a) gilotyna b) nóż c) topór 2) Jak nazywał się król Francji, który został skazany na karę śmierci podczas rewolucji francuskiej ?. Wymień stany społeczeństwa francuskiego w XVIII wieku.. Powstanie listopadowe • daty: 1815 r., 29 listopada1830 r. Z paryskiego epicentrum szły fale wstrzasowe, które docierały do najdalszych zakątków kontynentu.Dlaczego Ludwik XVI stracił głowę?Co tak rozzłościło Francuzów?Czy była Bastylia?Przyczyny wybuchu rewolucji burżuazyjnej we Francji w 1789 r. a.Przyczyny społeczne -rozwarstwienie społeczeństwa francuskiego (3 stany) -rywalizacja stanów -bieda, zwłaszcza wśród stanu trzeciego -chęć polepszenia własnego bytu b. Przyczyny gospodarcze -kryzys ekonomiczny -zbyt wysokie podatki nakładane na społeczeństwo (głównie stan trzeci)Witajcie klasy 6 Przypominam , że macie mieć kompletne notatki w zeszytach.Po tej lekcji niczego nie odsyłajcie do mnie.. epoka: Nowożytność.. wysokie podatki obciążające stan trzeci.. a) Ludwik XIV b) Ludwik XV c) Ludwik XVI d) Ludwik XVII 3) Z jakiej dynastii pochodziła żona Ludwika XVI ?Rewolucja we Francji r. Absolutyzm - ustrój państwowy, w którym najwyższa władza spoczywa bez ograniczeń w ręku monarchy (króla)..

Jakie były przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej: answer choices.

Ludność Francji licząca 27 milionów została podzielona, tak jak to było w średniowieczu, na trzy stany.Temat: Wybuch rewolucji francuskiej - 1789 rok 1.. Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to po okresie stagnacji od połowy lat siedemdziesiątych nastąpił spadek produkcji.. W dokumencie podkreślono wolność wszystkich obywateli oraz ich równość wobec prawa.. Przed rewolucją społeczeństwo francuskie było oparte na nierównościach.. Odpowiedzi piszemy z małej litery z wyjątkiem nazw własnych, nazwisk i imion, które piszemy z dużej litery.. kryzys gospodarczy związany z rozrzutnością dworu.. 7.Rewolucja Francuska - Test.. Do tych pierwszych możemy zaliczyć m.in. ekspansję idei oświecenia oraz rozwój kapitalizmu, administracji i szkolnictwa.Lekcja live z historii o 15:45 transmitowana na żywo dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej.. plotka o skierowaniu dział Bastylii na Paryż.. Wykorzystując planszę do gry "poker kryterialny" ustalcie ich znaczenie.. Nie zatrzymało to jednak wybuchuRewolucja francuska wtrąciła Europę w najgłębszy i najdłuższy kryzys, jaki kiedykolwiek miał się stać jej udziałem.. najliczniejsza grupa mieszkańców Francji (chłopi i mieszczanie) byli pozbawieni wielu przywilejów.. 26 sierpnia 1789r.. Grupy I i II Przedstawcie swoje ustalenia na forum klasy.. a) stan I - duchowieństwo b) stan II - szlachta c) stan III - chłopi i mieszczanie 3..

Jakie były przyczyny i skutki wybuchu rewolucji francuskiej?

Poprowadzi ją nauczycie.. Wtedy król sprowadził wojsko do Paryża.Rewolucja francuska.. Jeżeli możesz przyślij odpowiedzi na adres wielkiej rewolucji francuskiej: - nieudolna polityka ludwika xv, a potem ludwika xvi - kryzys gospodarczy i głód - wzrost podatków, które obciążały stan trzeci (96% ludności), gdyż stan pierwszy i trzeci były nieopodatkowane - stan trzeci oskarżył dwór o nadmierne wydatki (wersal-rezydencja królewska) - myśli rewolucyjne wśród ludności, …REWOLUCJA FRANCUSKA.. Instrukcje Przeczytaj instrukcję: W zadaniach krótkiej odpowiedzi należy kliknąć na przycisk "dodaj odpowiedź" - otworzy się pole dialogowe, w którym należy napisać odpowiedź.. Tematem lekcji jest rewolucja francuska.1 Przyczyny rewolucji francuskiej.. Rewolucja francuska.. Główne przyczyny: - anachroniczny ustrój, oparty na nierówności społecznej (stan I i II - duchowieństwo i szlachta - stanowiły zaledwie 2% społeczeństwa, ale nie płaciły podatków; stan III obejmował wszystkich pozostałych od bogatej burżuazji po biedotę, ale nie miał praw politycznych .Grupa II Na podstawie wiadomości zawartych w lekcji wynotujcie przyczyny rewolucji francuskiej (jedna karta = pojedyncza przyczyna).. PRZYCZYNY REWOLUCJI (1789) zła sytuacja gospodarcza.. 2.1 Efekt domina w innych obrotach; 2.2 Rozwój republiki i demokracji; 2.3 Nowa konstytucja; 2.4 Eliminacja społeczeństwa hierarchicznegoPrzyczyny rewolucji: Król Ludwik XVI chciał wprowadzić nowe podatki, potrzebne na wojny i na utrzymywanie dworu, a w państwie panował głód.. Wspólnie sporządźcie raport z realizacji zadania.Przyczyny rewolucji francuskiej: Wpływ filozofii oświecenia; Szerzenie idei równości wszystkich ludzi; PodziałREWOLUCJA BUR ŻUAZYJNA WE FRANCJI Przyczyny wybuchu rewolucji bur żuazyjnej we Francji w 1789 r. Przyczyny społeczne Przyczyny gospodarcze Przyczyny polityczne znaczne rozwarstwienie społecze ństwa francuskiego stany rywalizowały mi ędzy sob ą tylko ok. 2% społecze ństwa (szlachta i duchowie ństwo posiadało prawa i przywilejePrzyczyny rewolucji francuskiej obejmują zarówno problemy dalekosiężne, jak i siły natychmiastowe.. Okres panowania Ludwika XVI, to bardzo niekorzystny okres w dziejach Francji.. Francja w dobie rewolucji Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt