Skala samooceny ses interpretacja wyników

Pobierz

ma ktoś z was klucz do SES Skala Samooceny Rosenberga S. Przez Gość psychologgiiaa, Listopad 30, 2013w Dyskusja ogólna .Skala samooceny Rosenberga (SES) w polskiej adaptacji Dzwonkowskiej, Lachowicz-Tabaczek i Łaguny [39] jest jednowymiarowym narzędziem pozwalającym na określenie jawnej oceny własnej osoby, czyli względnie stałej dyspozycji polegającej na pozytywnej lub negatywnej postawie wobec własnego "ja".Podobne wyniki korelacyjne dla sensu obecnego otrzymali autorzy oryginalnej wersji narzędzia (Steger i in., 2008a; Steger, Kashdam, 2007; Steger, i in., 2009).. Wyniki.. Polska wersja IES-R okazała się rzetelnym i trafnym narzędziem.SES-Rosenberg-samoocena.xls alielle / 3 - Obliczenia kwestionariuszy - programiki / SES-Rosenberg-samoocena.xls Download: SES-Rosenberg-samoocena.xlsTen temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.. Składa się z 10 stwierdzeń diagnostycznych.Wyniki w Skali Samooceny uzyskane w grupie 1 120 osób w ró % nym wieku przedstawiono w Tabeli 1 1 .. Staram się dogłębnie zrozumieć rzeczy.. wyniki badań własnych Średnia samooceny na skali SES Rosenberga wśród badanej młodzieży to 28,61, a od-chylenie standardowe 4,99.. Są to wartości zbliżone do wyników uzyskanych w polskiej standaryzacji tego narzędzia (M = 29,49, SD = 4,29).. Badany ma za zadanie wskazać na czterostopniowej skali, w jakim stopniu zgadza się z każdym z tych stwierdzeń.Materiał i metody..

Defi nicja i struktura samooceny 1.1.

oznaczają niską samoocenę, 28-32 pkt.. Skala jest zbudowana z 10 twierdzeń - osoba badana jest proszona o wskazanie, w jakim stopniu zgadza się z każdym z nich - odpowiedzi udziela się na skali czterostopniowej.Wyniki ujmowane są na 11 skalach: 1) Ogólna samoocena; 2) Kompetencje; 3) Bycie kochanym; 4) Popularność; 5) Zdolności przywódcze; 6) Samokontrola; 7) Samoakceptacja moralna; 8) Atrakcyjność fizyczna; 9) Witalność; 10) Integracja tożsamości; 11) Obronne wzmocnienie samooceny.SES wersja do druku .docx.. Skala Samooceny SES M. Rosenberga w polskiej adaptacji I. Dzwonkowskiej, K. Lachowicz-Tabaczek i M. Łaguny Instrukcja Poniżej znajdują się różne stwierdzenia, które odnoszą się do twoich przekonań o sobie.. Interpretacja wyników odbywa się przy użyciu tabeli norm popu-lacjnych, w której wyniki surowe przyporządkowane są skali stenowej.. Skala SES jest narzędziem składającym się z 10 pozycji diagnostycznych..

Kwestionariusz do badania ogólnego poziomu samooceny.

Wykorzystanie kwestionariusza Rosenber-ga SES odbyło się w ramach współpracy i konsultacji z psychologiem.. Za pomocą IES-R przebadano 370 osób, które doświadczyły traumy.. to samooce-na średnia albo przeciętna, 33-40 pkt.. Wyniki polskich badań nie są tak jednoznacznie podobne do wyników badań amerykańskich.od 1 do 5 punktów.. Skala Wpływu Zdarzeń jest metodą samooceny składającą się z 22 twierdzeń i przeznaczoną do oceny subiektywnego stresu wywołanego traumatycznym zdarzeniem.. Pojęcie samo - oceny globalnej jest często .adaptacji Skali Samooceny SES Morrisa Rosenberga, dokonanej przez Mariolę Łagunę, Kingę Lachowicz-Tabaczek i Irenę Dzwonkowską (2007) 12 : Uważam , że jestem osobą war- tościową tak jak inni, Uważam, że posiadam wiele pozytywnych cech, Lubię siebie .. Wierze w siebie, w to, że mam wpływ na rzeczy.Skala samooceny SES Wyniki w zakresie statystyki opisowej poziomu samo­oceny SES zawarto w tabeli 4.. Badany dokonuje wyboru odpowiedzi na skali 1-4, gdzie 1 oznacza "zdecydowanie zgadzam się", natomiast 4 "zdecydowanie nie zgadzam się".Wyniki w tej skali wykazują syste ‑ matyczny związek z miarami samooceny ogólnej (Mendelson i in..

Ogólny wskaźnik samooceny dla całej grupy badanej kształtował się wysoko.

Krzysztof Abramek - Zdrowy sukces.. Poszukiwanie sensu życia jest jednak nieco odmiennie rozumiane pod wzglę- dem kulturowym.. * redni wynik dla ca ej próby wyniós 29,49 ( SD = 4,29) i jestSkala samooceny Rosenberga (SES) (1965, w polskiej adaptacji Dzwonkowskiej, Lachowicz-Tabaczek, Laguny, 2008).. Muzyka, kolory, piękno każdego rodzaju może wpłynąć na moje usposobienie.. Rzetelność skali oceniana za pomocą współczynnika α Cronbacha wersji polskiej wynosi α = 0,81 (w niniejszych pomiarach odpowiednio w pierwszym badaniu α = 0,79, a w .Samoocena jest pojęciem złożonym i wieloaspektowym.. Wybrane defi nicje samooceny Zdaniem Leary'ego i MacDonalda (2003) samoocena jest jednym z naj-twierdzenia dotyczące aspektu wewnętrznego (samoocena) poczucia własnej skuteczności zostały zaczerpnięte z polskiej adaptacji skali samooceny ses morrisa rosenberga, dokonanej przez mariolę łagunę, kingę lachowicz-tabaczek i irenę dzwonkowską (2007)12: uważam, że jestem osobą wartościową tak jak inni, uważam, że posiadam wiele pozytywnych cech, …WHOQOL-BREF, skalę samooceny SES Rosenberga oraz skalę depresji Becka.. Również rozkład uzyskany naRozdział 1..

Skala SES jest używana do oceny ogólnego nastawienia do siebie samego - samooceny.

Wyniki.. Jej wyniki korelują z indeksem masyOpis: Skala pozwala mierzyć ogólny poziom samooceny, czyli stosunek do własnej osoby, ujawniany w samoopisie, który jest traktowany jako stosunkowo stała cecha, a nie chwilowy stan.. SES - Skala Samooceny Rosenberga .pptx.. Blascovich i Tomaka (1991) przytaczaj" wyniki bada ( nad trafno $ci " metody, podkre $laj "c jej do-datnie korelacje ze Skal " Samooceny Lernera (r = 0,72), Inwentarzem Poczucia W asnej Warto $ci CoopersmithaSES - Skala Samooceny Rosenberga.. Posiadanie silnego i zgrabnego ciała jest dla mnie ważną sprawą.. Ludzie wzbogacają moje życie i nadają mu sens.. Indeks Barthel jest jednym z narzędzi skonstruowa-nych w celu obiektywnej oceny stanu sprawności ludziOpis: Skala jest narzędziem jednowymiarowym pozwalającym na ocenę poziomu ogólnej samooceny - względnie stałej dyspozycji rozumianej jako świadoma postawa (pozytywna lub negatywna) wobec Ja.. Skala Samooceny SES M. Rosenberga w polskiej adaptacji Dzwonkowskiej i wsp.. Do oceny zastosowano współczynnik korelacji r-Pearsona dla poziomu istotności 95%.. Podskala samooceny wagi (BE-Weight) zbudowana jest z 8 pozycji dotyczących satysfakcji z własnej wagi (np. " Czuję, że moja waga jest odpowiednia dla mojego wzrostu ").. Przez żołądek do su.. .pdf.Pracownia prowadzi regularną sprzedaż podręcznika do polskiej adaptacji Skali Samooceny SES zawierającego klucz oraz reguły interpretacji wyniku.. Wskaż, w jakim stopniu zgadzasz się bądź nie zgadzasz się z każdym z tychzuj ", %e im ni %szy jest poziom samooceny mierzonej za pomoc " SES, tym wi #cej obserwuje si # objawów psycho-somatycznych.. Może być rozumiana jako globalna pozytywna lub negatywna postawa wobec siebie, a zatem stanowi jeden z subiek - tywnych elementów koncepcji "ja", oparty na percepcji własnej osoby (Anastasi i Urbina, 1999; Baumeister i wsp., 2003).. Dokładny opis SES oraz plik z arkuszem testowym można znaleźć tutaj.6) Skala Samooceny SES Rosenberga (R osenberg, 1965; polska adaptacja: Ła- guna, Lachowicz-T abaczek, Dzwonkowsk a, 2007); 7) Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem - COPEStwierdzenie, z którym się zgadzasz otocz kółkiem.. Opis: Skala jest narzędziem jednowymiarowym pozwalającym na ocenę poziomu ogólnej samooceny - względnie stałej dyspozycji rozumianej jako świadoma postawa (pozytywna lub negatywna) wobec Ja.. Składa się z 10 stwierdzeń diagnostycznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt