Plan rozwoju zawodowego według powinności

Pobierz

Żywiec.. Ostróda.Do wniosku załączam projekt planu rozwoju zawodowego, który będzie realizowany w okresie stażu.. Biblioteczka - notatki, zaświadczenia.. Pamiętajmy również o tym, aby dane osobowe zawierać zaraz pod tytułem dokumentu.Plan rozwoju zawodowego to dokument, który powstaje na podstawie zapisów rozporządzenia, więc musi je odzwierciedlać.. Konstruując swój plan opieramy go na powinnościach (§ 7. albo na wymaganiach (§ 7.. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2019 r. Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2022 r. • art.9g ust.10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018r.poz.967 i 2245 oraz z 2019r.poz.730 i 1287]Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. Jednakże w planie rozwoju zawodowego, niezależnie od jego formy, muszą się zawierać wszystkie powinności i wymagania.Zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego wg.. Motto: "Ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi".. Zdobędziesz wiedzę na temat rozmowy, pytań i zleconych przez komisję działań.. Monika Andrulewicz.. Plan rozwoju zawodowego musi uwzględniać wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego ujęte w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), na podstawie art. 9g ust.10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ..

Czym są powinności według § 8 ust.

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Wg harmonogramu obserwacji.. Cały okres stażu .. 1 rozporządzenia MEN o awansie?Plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinien składać się z takich elementów jak: zadania, realizowane cele, formy realizacji, termin, dowody realizacji.. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuW części głównej należy odnieść się do każdego zaplanowanego zadania zawartego w zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego.. Wrzesień 2019 .. Uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe, czasopisma fachowe, szkolenia) Cały okres stażu.. Rozporządzenia MEN z 2018 r. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.,,Planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego".. Ja w swoich wzorach proponuję dwie formy.. Jeśli wiec plan rozwoju pisałaś według powinności (niestety robi to mniejszość, choć jest to zdecydowanie bardziej logiczne) nauczyciel w trakcie trwania stażu powinien- dołóż do tego zadania, działania jakich się podejmowałaś oraz efekty dla nauczyciela i dla szkoły.Nie ma jednej obowiązującej formy planu rozwoju zawodowego..

Czym są powinności według § 7 ust.

NA PODSTAWIE POWINNOŚCI I WYMAGAŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO WYNIKAJĄCYCH Z ROZPORZĄDZENIA MEN i S z 01.12.2004r.. - Karta Nauczyciela (Dz. U.. Powinności lub wymagania •Plan rozwoju może więc być napisany zgodnie z powinnościami (ust.1) lub zgodnie z wymaganiami (ust.2).PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Gwarancja aktualności poradników.. Rozszyfrujmy te dwa terminy.. Nauczyciel, dla ułatwienia, może skonstruować plan według wymagań tak, jak w rozporządzeniu, ale nie jest to wymóg.. Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. 3: 3.Plan rozwoju zawodowego opracowujemy uwzględniając potrzeby uczniów i szkoły, a także specyfikę placówki.. Przyjrzysz się ciekawym rozwiązaniom.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ma podstawie powinności i wymagań wynikających z rozporządzenia MENiS z 01/12/2004 Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Bazan Data rozpoczęcia stażu: 03/09/2012 Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu; 31/05/2015Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu..

Wykaz zadań w planie rozwoju.

Przepisy nie regulują tej kwestii a więc zależy to wyłącznie od wymagań dyrektora.. 1 rozporządzenia MEN o awansie?Struktura planu rozwoju zawodowego - propozycja 1 Powinności w okresie stażu Zadania Forma realizacji termin Uwagi o realizacji Plan rozwoju powinien zaczynać się autoprezentacją, samooceną własnych umiejętności, wskazaniem celów ogólnych rozwoju zawodowego, określeniem własnych mocnych i słabych stron, zaprezentowaniemPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. ust.. Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.. Opublikowanie na portalach scenariuszy zajęć i uroczystości.Plan Rozwoju Zawodowego - Dyplomowanie.. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania .Forma skonstruowania planu rozwoju zawodowego jest dowolna (przepisy tego nie regulują).. Warto opisać, jak każde zadanie zostało zrealizowane (np. formy realizacji, termin realizacji, jak je udokumentowałeś, inne).. § 8 ust.. Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. .. Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.. Wrzesień 2019 .. Ewaluacja i samoocena prowadzonych zajęć..

Wniosek, plan rozwoju.

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora.. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwraca go nauczycielowi do poprawy wraz z pisemnym zaleceniem .Nauczysz się zarówno tego, jak pisać plan rozwoju zawodowego, jak i sprawozdanie.. Posiadanie bieżących wiadomości.. Okres stażu: 01.09.2019-31.05.2022.Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia z 2013.. Na końcu planu powinien znaleźć się podpis z datą.. Opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.. Przyjrzysz się ciekawym rozwiązaniom.. Jednak teraz uważam, że ten zwyczaj nie ma sensu, należy od razu pisać plan rozwoju zawodowego według wymagań uwzględniając w nim powinności.. Co znajduje się w kursie?. Na uzasadnienie tego znalazłam taki zapis w Karcie nauczyciela w art. 9c.. Zdobędziesz wiedzę na temat rozmowy, pytań i zleconych przez komisję działań.. Dowiesz się jak powinna wyglądać "teczka idealna".. Sierpień i wrzesień 2016.. Jeśli plan rozwoju zawodowego chcesz napisać według powinności (niestety robi to mniejszość, choć jest to zdecydowanie bardziej logiczne) nauczyciel w trakcie trwania stażu powinien- dołóż do tego zadania, działania jakich się będziesz podejmować, wyznacz termin (mniej lub bardziej szczegółowy) pozostaw miejsce na uwagi- i gotowe.Plan rozwoju zawodowego to dokument, który powstaje na podstawie zapisów rozporządzenia, więc musi je odzwierciedlać.. 2 pkt 1Awans zawodowy nauczyciela - Przykład planu napisanego według POWINNOŚCI .. Rozporządzenie mówi o powinnościach nauczyciela mianowanego i wymaganiach.. Nauczysz się zarówno tego, jak pisać plan rozwoju zawodowego, jak i sprawozdanie.. Obie w formie tabel odwołujących się do każdego wymagania.. Listopad 2020 r. Publikacja 2.. Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.. 3.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Powinności nauczyciela kontraktowego Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin Dowody realizacji § 7 ust.. Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka.Według tych samych obyczajów pisałam później plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Kmieciak.i planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego opracowany według wymagań i powinności oraz potrzeb szkoły.. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności .Plan rozwoju zawodowego powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. Rozszyfrujmy te dwa terminy.. Można napisać także o zadaniach zrealizowanych ponad plan.Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego.. Z 2018 r. poz .Przepisy nie określają formy planu rozwoju zawodowego (możesz go pisać ciągiem, bądź w formie tabeli - to będzie Twoja decyzja)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt