Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza pregoły

Pobierz

poz. 1929: 2016-11-30: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły : Dz.U.. Stanowić one będą fundamentAktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, realizowana w ramach obecnego cyklu powinna nastąpić do 22 grudnia 2021 r. Projekty planów opracowywane są dla 9 obszarów dorzeczy, tj. Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły i Świeżej, zgodnie z podziałem określonym ustawą z dnia 20 lipca 2017 r.Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły.. Według RDW plany gospodarowania wodami są narzędziem planistycznym, które ma usprawnić proces osiągania celów środowiskowych.. [PLAN GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA PREGOŁY] Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów.. RDW dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa WodnaINFOR.pl to największy polski portal dla księgowych - Aktualne akty prawne - porady ekspertów - interpretacje - narzędzia.. Niniejszy dokument jest zatem jednym z dziesięciu PGW na obszarze Polski.. zm.) w chwili obecnej na obszarze Polski wyznaczonych jest 10 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker..

poz. -05gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Stosowane skróty i pojęcia .. 4294 2.. Obszar dorzecza Wisły jest największym spośród dziewięciu obszarów dorzeczy na terenie Polski.Celem projektu jest: sporządzenie planów przeciwdziałania skutkom suszy dla wszystkich obszarów dorzeczy wydzielonych w Polsce (Wisły, Odry wraz z Uecker, Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej).. poz. 1929: 2016-11-30: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły Dz.U.. Dla każdego obszaru dorzecza opracowuje się plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.Na podstawie art. 319 ust.. Luty 2013 (2) Styczeń 2013 (20) Grudzień 2012 (1) Sierpień 2012 (1) Maj 2012 (2) Marzec 2012 (1) Wrzesień 2011 (69) Sierpień 2011 (68) Lipiec 2011 (105) Czerwiec 2011 (114) Maj 2011 (81) Kwiecień 2011 (126) Marzec 2011 (94) Luty 2011 (84) Styczeń 2011 (82) Listopad .Dziennik Ustaw - Dz.U.. wzór.. Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn.. Najdokładniejsze kalkulatory, wskaźniki i stawki, druki i wzory- informacje prawne i podatkowe.. Według RDW plany gospodarowania wodami są narzędziem planistycznym, które ma usprawnić proces osiągania celów środowiskowych.. Planowanie w gospodarowaniu .Konsultacje społeczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (od 30.03.2015 r. do 20.04.2015 r.) Dyrektor RZGW we Wrocławiu informuje, że w terminie od 30.03.2015 r. do 20.04.2015 r.2) przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza, co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan, 3) kopię projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan..

Planowanie w gospodarowaniu wodami zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną.

zm.) w chwili obecnej na obszarze Polski wyznaczonych jest 10 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker.. Świeżej i Ücker.. Wody powierzchniowe.. Kolejnym elementem charakterystyki obszaru dorzecza jest tzw. typolo-Dziennik Ustaw - Dz.U.. PSH Państwowa Służba Hydrogeologiczna.. Stanowić one będą .Aktualizacje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Dzienniku Ustaw.. Stanowić one będą fundamentBiuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji .Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby Dz.U.. poz. 1959: 2016-12-05Załącznik 1.. Ze względu na niewielką powierzchnię na terenie Polski obszaru dorzecza Uecker (14,7 km2) oraz braku w granicach Polski .Monitor Polski Nr 55 — 4291 — Poz. 566 Spis treści: 1.. Dla każdego obszaru dorzecza opracowuje się plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy zostały przyjęte przez Radę Ministrów w formie rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Odry, Wisły oraz Pregoły.Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (PGW) - podstawowy dokument planistyczny gospodarki wodnej według Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW).Dyrektywa ta wymaga, aby państwa UE opracowały plany gospodarowania wodami dla wszystkich obszarów dorzeczy.U..

Ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza.

zm.), jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły Dz.U.. Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj.U.. Spis treści: 1. zm.) zarządza się, co następuje:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby : Dz.U.. Procesu scalania nie przeprowadzono, z uwagi na duże obszary występowania w odniesie-niu do jednolitych części wód podziemnych, których na obszarze regionu wodne-go Warty wyznaczono 21, a w dorzeczu Odry 64.. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn.. Infor.pl.. poz. 1959: 2016-12-05Nr 239, poz. 2019, z późn.. 13 maja miało miejsce spotkanie w Warszawie, gdzie omówiono najważniejsze problemy i wyzwania regionu wodnego Środkowej Wisły.. Niniejszy dokument jest zatem jednym z dziesięciu PGW na obszarze Polski.. Niniejszy dokument jest zatem jednym z dziesięciu PGW na obszarze Polski.. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn.. Stosowane skróty i pojęcia..

Monitor Polski - rok 2011 nr 55 poz. 566Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły; Archiwa.

zm.) na obszarze Polski w chwili obecnej wyznaczonych jest 10 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker.. Według RDW plany gospodarowania wodami są narzędziem planistycznym, które ma usprawnić proces osiągania celów środowiskowych.. rok 2016, nr 0, poz. 1959 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoływ projekcie Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry.. z dnia 18 października 2016 r. (poz. 1959) PLAN GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA PREGOŁY.. rok 2016, nr 0, poz. 1959 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza PregołyKonsultacje społeczne projektów drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami rozpoczęły się 14 kwietnia i potrwają do 14 października.. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów środowiskowych, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, podaje do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie .Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker.. Dla każdego obszaru dorzecza opracowuje się plan gospodarowania wodami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt