Karta charakterystyki wodorotlenku sodu anwil

Pobierz

Wodorotlenek sodu to nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, należący do najsilniejszych zasad.. W ofercie Grupy PCC można znaleźć wodorotlenek sodu zarówno w formie stałej w postaci płatków .KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) WODOROTLENEK SODOWY W ROZTWORZE 50% Strona 4 z 9 Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe NDSCh [mg/m 3]: WODOROT LENEK SODOWY W ROZTWORZ E 50% (mieszanina) wodorotlenek sodu nie ustalono 1,02.. Zastosowania odradzane: inne niż wymienione powyżej 1.3.. Karta charakterystyki dla substancji i mieszanin wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu przez ANWIL S.A. Karta charakterystyki jest podstawową formą przekazu informacji w łańcuchu dostaw.. Grupa PCC posiada w swojej ofercie zarówno wodorotlenek sodu w czystej postaci jak i roztwór wodny w wielu konfekcjach i stężeniach (w przypadku ługu sodowego).. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH)Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS (ang. safety data sheet) - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.Właściwości..

Karta charakterystyki wodorotlenku sodu zastosowanie.

: 011-002-00-6.Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Wodorotlenek sodu roztwór 0,1 mol/l - 0,1 N roztwór wzorcowy numer artykułu: K020 Wersja: 3.1 pl Zastępuje wersję z: 07.08.2019 Wersja: (3) data sporządzenia: 10.11.2015 Aktualizacja: 08.08.2019 Polska (pl) Strona 1 / 16Zastosowania zidentyfikowane: Produkcja ciekłego wodorotlenku sodu, produkcja stałego wodorotlenku sodu, zastosowania przemysłowe i dla profesjonalnych użytkowników, zastosowania konsumenckie.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Spis treści.KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z późn.. Absorbuje dwutlenek węgla z powietrza.. Numer telefonu alarmowego.Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Wodorotlenek sodu ≥99 % numer artykułu: 9356 Wersja: 5.0 pl Zastępuje wersję z: 19.11.2018 Wersja: (4) data sporządzenia: 02.06.2015 Aktualizacja: 03.07.2020 Polska (pl) Strona 1 / 16W procesie tym powstaje roztwór wodny wodorotlenku sodu czyli ług sodowy.. Jest to bardzo silna zasada, silniejsza od wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu, ale słabsza od wodorotlenku cezu..

Działanie wodorotlenku sodu na człowieka.

Laboratoryjny wodorotlenek cezu jest zazwyczaj hydratem.. Poza zastosowaniem produkcyjnym używany również jako czynnik do korygowania pH, do produkcji biopaliw z olejów roślinnych, do czyszczenia butelekWodorotlenek sodu IKA POL .. 90 210 Strona 1 z 13 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data wydania: 01.06.2015 r. Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 i załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia orazKarta charakterystyki substancji chemicznej - sodu_wodorotlenek_30_v7 Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 7 Data utworzenia: 2004/08/01Produkcja ciekłego wodorotlenku sodu produkcja stałego wodorotlenku.. Zakupy detaliczne .. W postaci płynnej jest bezbarwną, bezzapachową i niepalną cieczą zwaną ługiem sodowym.. Numer katalogowy produktu niezbędny do wyszukania karty to numer bez pierwszych trzech cyfr i myślnika, np.: kod z oferty/faktury: 363-118851934-1L, kod, który należy wpisać w wyszukiwarkę: 118851934.Podchloryn sodowy, zwany również chloranem (I) sodu lub solą sodową kwasu podchlorawego, jest nieorganicznym związkiem chemicznym, który jest otrzymywany poprzez nasycenie chlorem wodnego roztworu wodorotlenku sodu..

Kryształy monohydratu wodorotlenku cezu.

Może prowadzić do śmierci.wodorotlenek sodu 1310-73-2 DNEL 1 mg/m³ człowiek, przez drogi oddechowe pracownik (przemysł) przewlekłe - skutki lokalne 8.2 Kontrola narażenia karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Wodorotlenek sodu roztwór 0,25 mol/l - 0,25 N roztwór objętościowy numer artykułu: P71116 KARTA CHARAKTERYSYKI Zgodna z wymaganiami Rozporządzenia WE nr 1907/2006 WODOROTLENEK SODU H319 Działa drażniąco na oczy Wyjaśnienie zwrotów R R35 Powoduje poważne oparzenia Objaśnienie skrótów i akronimów występujących w karcie charakterystyki NDS Najwyższe Dopuszczalne Stężenie NDSCh Najwyższe Dopuszczalne Stężenie .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. WODOROTLENEK SODU (SODA KAUSTYCZNA GRANULOWANA) Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja dystrybutora 1.1.Wodorotlenek sodu należy do podstawowych surowców chemicznych i znalazł zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu.. CHLOREK SODU Data wydania: 18.07.2013 Aktualizacja: 16.07.2015 Strona/stron: 2/13 Wydanie 5 2.2.. Tytuł IV Rozporządzenia REACH, odnoszący się do przekazywania informacji w łańcuchu dostaw określa formę papierową oraz elektroniczną tak kart .KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 15.10.2010 Data aktualizacji: Wersja: 2 Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku (REACH), z późniejszymi zmianami..

Karta charakterystyki substancji chemicznej - sodu_wodorotlenek_v9.

Wskutek wysokiej aktywności chemicznej jest wysoce higroskopijny.. Związek ten nie występuje w naturze.. Przewiduje się, że gdy uda się otrzymać wodorotlenek fransu, może on być silniejszą zasadą od CsOH.Znajdą tu Państwo linki do miejsc, z których można pobrać karty charakterystyki oferowanych przez nas odczynników chemicznych oraz gotowe pliki z kartami.. Stosowany jest zarówno jako surowiec (nośnik sodu) w różnego rodzaju syntezach do produkcji jonowych środków powierzchniowo czynnych, w przemyśle farmaceutycznym (m.in. przy produkcji polopiryny, kwasu salicylowego, sulfaniloamidów), do otrzymywania .KARTA CHARAKTERYSTYKI WODOROTLENEK SODU Data sporządzenia: 2002-09-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 4 SEKCJA 1.. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa produktu: KRET GRANULKI DO UDROŻNIANIA I DEZYNFEKCJI RUR2015-02-16 - Stawiamy na ciągły rozwój, tym razem został wzbogacony nasz park maszynowy o dwa nowe ciągniki siodłowe oraz cysternę !. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : WODOROTLENEK SODU Wzór chemiczny : NaOH Numer CAS : 1310-73-2 Oznakowanie WE : 215-185-5Zastosowania zidentyfikowane: Produkcja ciekłego wodorotlenku sodu; produkcja stałego wodorotlenku sodu; zastosowania przemysłowe i dla profesjonalnych użytkowników; zastosowania konsumenckie.. Elementy oznakowania Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP) Piktogram określający rodzaj zagrożenia, hasło ostrzegawcze: Brak.Karta charakterystyki produktu Inventory status Ogólne warunki sprzedaży .. Związek ten w stanie swobodnym jest bardzo niestabilny, zazwyczaj stosuje się go w postaci roztworu wodnego.1 KARTA CHARAKTERYSTYKI (wg Rozporządzenia WE nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r REACH)Data opracowania karty: 02.08.2007 r strona 1/8 1.. 2015-06-09 - Nasz kolejny krok w stronę rynku dodatków do pasz i materiałów paszowych, firma została zarejestrowana oraz otrzymała weterynaryjny numer identyfikacyjny α, otrzymaliśmy również pozytywną decyzję w sparwie rejestracji samochou .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa) Wodorotlenek rubidu, RbOH - nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków.. Sodu wodorotlenek mikrogranulki CZDA:01--0000 Numer katalogowy :810981118WODOROTLENEK SODU (soda kaustyczna) granulat Wodorotlenek sodu jest dobrym środkiem odkażającym, wywołuje pęcznienie białek osoczowych, zmydla tłuszcz i wiąże cząsteczki zanieczyszczeń, a więc dodatkowo działa czyszcząco.Wodorotlenek sodu zastosowania: wyrób mydła wyrób szkła wodnego z krzemionki produkcja detergentów, barwników, główny składnik preparatów do .Podsumowując - GOTIX wprowadził do karty charakterystyki, ulotki informacyjnej i treści etykiety przedmiotowy zapis "14-19%" w odniesieniu do zawartości aktywnego chloru w produkcie Chlortix opierając się na oferowanej przez Anwill S.A. zawartości aktywnego chloru w produkcie oraz przedziale gęstości podchlorynu sodu.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ WODOROTLENEK SODU 48-50% R-R Data wydania: 2007-01-11 Data aktualizacji: 2015-06-01 Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt