Tektonika płyt litosfery notatka

Pobierz

teorii płyt litosfery - jeden z najciekawszych nauk geograficznych.Mobilizm hipoteza (inaczej - dryf kontynentów), po zapomniane, jest teraz ponownie reaktywowana przez odkrycie biegunów anomalii magnetycznych zmiennej znak, że symetryczne grzbiety połowie ocean (ich oś), głównym magnesowania i .TEKTONIKI PŁYT TEORIA - encyklopedia.interia.pl - - encyklopedia.interia.pl.. Kiedy zderzają się ze sobą, systemy górskie pojawiają się na ich granicach w obecności skorupy kontynentalnej, aw przypadku, gdy jedna z płytek ma kory oceanicznego pochodzenia, tworzą się głębokie koryta wodne.. Ruchy płyt litosfery są przyczyną powstawania takich zjawisk, jak trzęsienia ziemi i wulkanizm.Litosfera jest to zewnętrzna sztywna powłoka ziemi zbudowana ze skał, tworzy ją skorupa ziemska, nieciągłość Moho i warstwa skał perydotytowych.. Główne przepisy tektoniki płyt są zredukowane do kilku punktów.Teoria tektoniki płyt litosfery Niemiecki geofzyk Alfred Wegener przedstawił w 1912r.. • szczegółowe (uczeń) : - omawia warstwow,1 budowę wewnętrzną Ziemi, na podstawie podanej w artykuł(' analogii, - potrafi z fX)mocą mapy wymienić glóv.. 'f\E' płyty .Teoria tektoniki płyt zakłada : Istnienie dolin Istnienie w obrębie Istnienie w obrębie Istnienie prądów ryftowych w litosfery astenosfery konwekcyjnych w najmłodszych górach przemieszczających się ruchomych płyt jądrze Ziemi świata płyt V..

Im głębiej tym ciśnienie będzie wyższe.Ruch płyt litosfery zachodzi z prędkością 1-6 cm na rok.

Według Wegenera w karbonie kontynent ten zaczął się rozpadać, a powstałe mniejsze kontynenty zaczęły się od siebie odsuwać.Tektonika płyt ( teoria wędrówki płyt tektonicznych, z stgr.. Te sztywne segmenty nie znajdują się w bezruchu, lecz zmieniają swe wzajemne położenie, przesuwając się po leżących głębiej, bardziej plastycznych skałach astenosfery.Współczesne poglądy na ruchy litosfery -TEORIA TEKTONIKI PŁYT LITOSFERY Do hipotezy Wegenera -już jako hipotezy naukowej, dotyczącej rozszerzania się dna oceanicznego - powrócono dopiero w latach 50. i 60. przyjęta przez nauki o Ziemi teoria (hipoteza) geotektoniczna, wg której poziomy ruch płyt litosfery ziemskiej, ich kolizje i rozpad, jest podstawowym czynnikiem ewolucji tektonicznej, owocującej powstawaniem i zanikaniem basenów oceanicznych i tworzeniem łańcuchów gór; płyty przesuwają się względem .Płyt litosfery teoria, teoria kier litosfery, tektonika płyt, neomobilizm, aktualnie najbardziej akceptowana teoria geotektoniczna, wyjaśniająca przyczyny fałdowań i powstawania gór, tłumacząca jednocześnie zmiany w rozkładzie kontynentów i mórz w dotychczasowej historii Ziemi.. Teoria zakłada istnienie w strukturze ziemskiej litosfery kilkunastu odrębnych płyt litosfery, które .. Ruch jest możliwy dzięki prądom konwekcyjnym i jest on ściśle określony.Dolna granica litosfery zwykle odpowiada izotermie ~ 13000C (= częściowe stopienie skał)..

Badania te pozwoliły w 1962 roku sformułować w końcu spójną teorię tektoniki płyt litosfery.

Teoria tektoniki płyt litosfery - to obecnie powszechnie uznawane wytłumaczenie dla faktu istnienia zróżnicowania rzeźby terenu oraz obserwowanego ruchu kontynentów.TEKTONIKA PŁYT LITOSFER.. GRZEGORZ KARWASZ Cele lekcji • 6. ogólne (uczeń): - rozumie mechanizmy ruchu płyt tektonicznych, - zna skutki ruchu płyt tektonicznych.. Z definicji słowo "płyta" w kategoriach geologicznych oznacza dużą płytę litej skały.Płyty litosfery znajdują się w powolnym, lecz ciągłym ruchu wynikającym z istnienia prądów cieplnych konwekcyjnych - poniżej litosfery rozgrzana materia skalna z głębi Ziemi przemieszcza się w różnych kierunkach powodując rozrywanie skał.. W strefach subdukcji następuje zderzenie płyt litosfery; jedna z nich jest wchłaniana w głąb płaszcza ziemskiego.Litosfera - pozornie jednolita powierzchnia naszej planety - podzielona jest na fragmenty zwane tektonicznymi płytami litosfery.. Stopień geotermiczny ziemi: temp.. W skład płyt kontynentalnych wchodzą tzw. platformy, które zbudowane są z krystalicznego, prekambryjskiego podłoża i zalegającej na nim pokrywy skał osadowych.Tektonika płyt to teoria naukowa, która próbuje wyjaśnić ruchy litosfery Ziemi, które ukształtowały cechy krajobrazu, które obecnie obserwujemy na całym świecie..

Strefa ryftowa jest to : Obszar kurczenia się Obszar lądowy, na Obszar ...Płyt litosfery: teoria płyt litosfery.

W dużej mierze bazuje na teorii dryftu kontynentów Wegenera.. TEORIA DRYFTU KONTYNENTÓW •Wszystkie kontynenty tworzyły kiedyś jeden wielki super kontynent Pangea, otoczony oceanem o nazwie Panthalassa.. TEORIA TEKTONIKI PŁYT LITOSFERY •Litosfera dzieli się na siedem głównych płyt , zwanych kierami oraz kilka mniejszych płytgozych Geografia, Geografia fizyczna, Geologia geografia, litosfera, procesy endogeniczne, procesy wewnętrzne, tektonika płyt litosfery.. Teoria tłumaczyłateoria tektoniki płyt nazywana inaczej teorią kier litosfery jest współcześnie powszechnie przyjmowaną teorią geotektoniczną tłumaczącą ruchy tektoniczne, dryf kontynentów, procesy powstawania i zaniku basenów oceanicznych, procesy tworzenia się łańcuchów górskich ( orogeneza ), a także trzęsienia ziemi i aktywność wulkaniczną, jako efekt ruchu …Teoria tektoniki płyt litosfery, wywodząca się z teorii Wegenera, tłumaczy większość zjawisk geologicznych w litosferze.. W dużej mierze bazuje na teorii dryftu kontynentów Wegenera.. XX wieku.. Płyty litosfery - rozległe fragmenty litosfery, przemieszczające się poziomo względem .Występowanie zjawisk sejsmicznych i wymienionych form ukształtowania powierzchni ziemi i dna oceanów jest ściśle związane z przebiegiem granic płyt litosfery, pokazanym na poprzedniej planszy "Tektonika - płyty litosfery"..

Granicami płyt litosfery są rowy oceaniczne oraz, znajdujące się w obrębie grzbietów oceanicznych, doliny ryfowe.

Litosfera pęka, jest rozciągana i rozbudowuje się w strefach spreadingu.. Charakterystyka: • Litosfera składa się z 6 dużych i kilku mniejszych kawałków = płyt, zanurzonychPłyty litosfery dzieli się na płyty kontynentalne i oceaniczne.. Tektonika płyt - dominująca współcześnie teoria tłumacząca wielkoskalowe ruchy ziemskiej litosfery działaniem prądów konwekcyjnych w płaszczu.. τέκτων tekton "budujący") - dominująca współcześnie teoria tłumacząca wielkoskalowe ruchy ziemskiej litosfery, w szczególności przejawiające się w obserwowanym zjawisku dryfu kontynentalnego, powstawania gór, rozmieszczeniu stref sejsmicznych i inne.TEORIA TEKTONIKI PŁYT LITOSFERY Powstała w latach 60-tych XX wieku Jest jedną z najważniejszych teorii dotyczących procesów zachodzących na powierzchni Ziemi.. Powierzchnia Ziemi jest podzielona na płyty, które się po niej przemieszczają..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt