Plan pracy zespołu klasowego

Pobierz

Działy programowe Zadania Cele Sposoby realizacji Uczeń jako istota biologiczna ,społeczna i duchowa 1.Tworzenie własnego systemu wartości.. Plan pracy Zespołu Wychowawców został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1.. EdukacjaPlan pracy wychowawczo-profilaktycznej w klasie I na rok szkolny 2020/2021 Wychowawca: Beata Czerwińska Lp.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.Plan pracy wychowawcy Klasa IV B Szkoła Podstawowa im.. Przygotowanie do wyborów zarządu samorządu uczniowskiego.. 11 Redagowanie strony WWW.. - integracja zespołu klasowego; - przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł w relacjach uczeń-nauczyciel, nauczyciel-uczeń; - rozumienie potrzeb kolegów i koleżanek.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASACH I ZADANIA: tworzenie zgranego zespołu klasowego, wybór samorządu klasowego poznanie sytuacji rodzinnej i materialnej wychowanków integracja zespołu klasowego podczas pieszego rajdu integracyjnego organizacja imprez klasowych, p. mikołajki, Wigilia, Dzień Chłopaka, Dzień KobietPLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POGORZAŁKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1.. W obecnej sytuacji należy być przygotowanym na proces formowanie zespołu klasowego jako grupy, na .. Magdalena Gubernat SZKOŁA PODSTAWOWA IM.. Publikacje nauczycieli zespołu.. Dorota Grzesiak..

Integracja zespołu klasowego.

Rozpoznanie aktualnej sytuacji uczniów - nastrojów, samopoczucia, doznanych trudnych .. Prawa i obowiązki ucznia - zapoznanie ze statutem i regulaminem szkoły.. Organizacja warsztatu pracy nauczycielawg harmonogramu planu wychowawcy klasowego 9.. Cały zespół.. wszyscy nauczyciele Cały rok 12.. Omówienie zasad bezpiecznego dojazdu do szkoły.. Określenie zadań zespołu i sposobu ich realizacji na rok szkolny 2016/17 Zebranie zespołu.. Bohaterów Września 1939 r. w Radymnie na rok szkolny 2009/2010 Cel wychowawczyZadania do realizacjiSpodziewane efektyTerminOrganizacja zespołu klasowego1.. Plan pracy Spółdzielni Uczniowskiej ,,MRÓWKA''Dokumentację pracy klasowego zespołu nauczycielskiego stanowi teczka, zawierająca plan pracy zespołu (zadania ogólne i szczegółowe), zestaw programów nauczania, zalecenia pedagoga dotyczące dostosowywania wymagań dydaktyczno-wychowawczych wobec uczniów, tematykę i wnioski ze spotkań zespołu oraz inne informacje związane z .Sytuacja wydaje się bardzo trudna, ponieważ istnieje przeświadczenie, że przegapienie tzw. pierwszego wrażenia - czyli konsekwentnego pilnowania jasno ustalonych zasad w pracy z uczniem od pierwszych chwil bycia w szkole - jest nie do cofnięcia.. Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym.PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASACH I - III CELE ZADANIA I FORMY REALIZACJI SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI Organizacja zespołu klasowego..

Diagnoza zespołu klasowego.

Plan pracy SKO; Plan pracy koła LOP 2020/2021.. Skład zespołu: - Paweł Wysztygiel - przewodniczący - Anna Mikuć - Paulina Pruszyńska - Sylwia Kuklo - Maria Dąbrowska 2.. Wybór samorządu klasowego i usta.. Wrzesień Wybory samorządu klasowego, Okreś .Praca Zespołu Nauczycieli uczących w klasie II A Rok szkolny 2016 / 2017 semestr I Sprawozdanie Autor: mgr inż. Marlena Drąg Strzelin, 23.01.2017 r.PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO.. Analiza dokumentów, ankieta diagnozująca dla uczniów, wybory demokratycznePlan pracy zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Program Wychowawczo- Profilaktyczny 2020/2021.. Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym .Przypomnienie aktualnie obowiązujących zasad organizacyjnych i zasad pracy w szkole i w klasie.. Skład Zespołu Terapeutyczno - Pedagogicznego: .. Rozwiązywanie konfliktów zaistniałych wśród członków zespołu klasowego - .Opracowany plan pracy wychowawczej jest zgodny ze: Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczo - Profilaktycznym, 4 TEMAT JEDNOSTKI LEKCYJNEJ DZIAŁANIA .. - wspólna wycieczka klasowa gry i IX, X.zabawy integracyjne 2.. 4.PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO OPRACOWANY DLA KLAS IV - VI ( z tematyką godzin wychowawczych) opracowały: Magdalena Frőhlich..

Wybór samorządu klasowego.

Karola Miarki w Pielgrzymowicach rok szkolny 2016/2017 Wychowawca: Łukasz Skrzyński 1.. Uzgodnienie planu pracy zespołu nauczycieli klas I - III na rok szkolny 2020/2021 - spotkanie organizacyjne zespołu, - propozycje zagadnień do realizacji, - ustalenie kalendarza spotkań, - przedłożenie planu pracy do akceptacji przez Dyrektora.. Terminy spotkań zespołu: cztery spotkania w semestrze (lub częściej w zależności od potrzeb) 3.. Treści planu są zgodne ze Statutem Szkoły Podstawowej im.. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2019/2020 1.. Spotkanie podsumowujące pracę zespołu - omówienie pracy zespołu w minionym roku szkolnym - ewaluacja - wnioski do pracy na przyszły rok szkolny.. To prawda, że dla kształtowania się zespołu klasowego ważne są pierwsze tygodnie.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI UCZĄCYCH DANY ODDZIAŁ .. Wybór samorządu klasowego, wychowanie patriotyczne i prezentacja kandydatów potrafi zaprezentować i uzasadni .. Jakie są moje myśli, słowa, czyny dostrzega wartość dbania zespołuPlan pracy wychowawcy klas IV- VIII.. Podsumowanie pracy za rok szkolny 2008/09 Analiza stopnia realizacji zadań.. Lider zespołu IV 2 Plan pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego rok szkolny 2008/09Plan pracy wychowawczej klasy I a Publicznej Szkoły Podstawowejim..

Plan pracy biblioteki szkolnej.

Organizacja zespołu klasy Zaznajomienie uczniów z planem pracy szkoły Przypomnienie uczniom ich praw i obowiązków Zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania zachowania Ustalenie wspólnie z młodzieżą problematyki zajęć na godzinie wychowawczej Przeprowadzenie wyborów Samorządu Klasowego .ORGANIZACJA ZESPOŁU KLASOWEGO: Przedstawienie planu pracy na bieżący rok szkolny.. Wymiana informacji dotyczących sytuacji szczególnych ucznia i zespołu klasowego oraz uzgodnienie sposobów postępowania i form pomocy (problemy zdrowotne uczniów, problemy dydaktyczne, problemy wychowawcze), .PLAN PRACY KLASOWEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELSKIEGO DLA KLASY VI A NA ROK SZKOLNY 2005/2006 CELE I ZADANIA KLASOWEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELSKIEGO: v Wybór zestawu programu nauczania dla klasy VIA z uwzględnieniem możliwości rozwoju uczniów oraz jego modyfikacja w miarę potrzeb.Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V .. Poczucie przynależności do społeczności szkolnej - zna imiona kolegów z klasy i rozpoznaje ich wśród1 PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASA Ib GIMNAZJUM Wychowawca: mgr Beata Orlik rok szkolny 2013/14 Uczeń jako członek społeczności szkolnej cele wychowawcze sposoby realizacji odpowiedzialni termin realizacji 1.. Analiza wniosków z roku szkolnego 2015/16 i wdrożenie ich do pracy w roku szkolnym 2016/17.. Planowanie działań, które chcemy zrealizować .Cały rok.. Wybór samorządu klasowego i przydział funkcji klasowych.. Integracja zespołu klasowego.. Znajomość wartości cywilizacji.. Wybór przewodniczącego.. VI Opracowała: Roczek ElżbietaPlan pracy zespołu wychowawców klas I - III został opracowany przez zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców w wyniku konsultacji z rodzicami i nauczycielami.. Integracja zespołu Edukacja ekologiczna.. Program uwzględnia w różnym stopniu wiele kierunków pracy z uczniami, kładzie szczególny nacisk na wspieranie rozwoju ucznia, kształtowanie jego osobowości, przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy życzliwości i współdziałania, integrację zespołu klasowego, umiejętności bycia w .Plan pracy L.p.. Cel wychowawczy Spodziewane efekty Sposoby realizacji Terminy/ Odpowiedzialni Ja w grupie 1.. Plan pracyPrawo oświatowe, plan pracy szkoły.. koniec sierpniaPLAN PRACY/SPRAWOZDANIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 IM.ADAMA PRÓCHNIKA W WARSZAWIE- KLASY 1-3 ROK SZKOLNY: 2019/2020 I.. Podniesienie jakości i efektywności pracy na godzinach wychowawczych Opracowanie planu pracy i bilansu godzin .. Przeciwdziałanie bezmyślnemu naśladowaniu i biernemu przystosowaniu społecznemu.. Wnioski do dalszej pracy.. PŁKA JANA POKRZYWY W ZESPOLE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W CZYŻOWIE SZLACHECKIM Program uwzględnia w różnym stopniu wiele kierunków pracy z uczniami .PLAN PRACY ZESPOŁU TERAPEUTYCZNO - PEDAGOGICZNEGO w Szkole Podstawowej im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt